Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 375821-2019

09/08/2019    S153    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Onderzoek naar het economisch uitvoeringskader van een mogelijk EU-kindergarantiestelsel, met inbegrip van het financiële fundament ervan

2019/S 153-375821

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
E-mail: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5220
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar het economisch uitvoeringskader van een mogelijk EU-kindergarantiestelsel, met inbegrip van het financiële fundament ervan

Referentienummer: VT/2019/015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311400 - EA02
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderzoek beoogt de definitie van een economisch uitvoeringskader voor een mogelijk EU-kindergarantiestelsel dat in overeenstemming is met de aanbeveling van de Commissie van 2013 over investeren in kinderen. Het economische en financiële kader moet worden ontworpen in overeenstemming met de resultaten van de voorbereidende actie „Onderzoek naar de haalbaarheid van een kindergarantie voor kwetsbare kinderen”. Tegelijkertijd moeten synergieën en schaaleconomieën die het herdimensioneren van 2/4 van het garantiestelsel mogelijk maken, worden geïdentificeerd en onderzocht. Bijgevolg is de algemene doelstelling van deze actie het voorbereiden van een gedetailleerd en uitvoerig onderzoek waarin naar de meest kosteneffectieve strategie wordt gezocht via dewelke de bevoegde instanties een dergelijke kindergarantie in de praktijk kunnen verwezenlijken voor alle kinderen in de EU die risico lopen op armoede. Dit onderzoek moet gericht zijn op een grondige economische en financiële analyse met betrekking tot de mogelijkheden voor het ontwerp, de uitvoerbaarheid, het beheer en de tenuitvoerlegging van een mogelijk toekomstig kindergarantiestelsel in alle EU-lidstaten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85311300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken zullen voornamelijk worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant of op elke andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld, met uitzondering van de kantoren van de Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Voorbereidende actie van het Europees Parlement: kindergarantiestelsel/opzetten van een Europese kindergarantie en financiële ondersteuning.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europese Commissie, DG EMPL Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

van elke inschrijver mag 1 naar behoren per brief gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Inschrijvers die de openingssessie wensen bij te wonen, moeten dit per e-mail kenbaar maken aan: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu en moeten minstens 48 uur van tevoren de naam vermelden van de persoon die de opening zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.1). De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1, avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313

Internetadres: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2019