Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 375900-2021

23/07/2021    S141

België-Evere: Diensten voor sollicitatiebegeleiding

2021/S 141-375900

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 122-323864)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_20
Postadres: Eversestraat 1 - PO BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Tamara Gregoor
E-mail: Tamara.Gregoor@mil.be
Telefoon: +32 24417176
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415150

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meerjarige overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst voor prestaties betreffende een beroepsomschakelingsprogramma in BELGIË ten behoeve van bepaalde actieve militairen

Referentienummer: MRMP-S/S-22SS300bis-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Meerjarige overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst voor prestaties betreffende een beroepsomschakelingsprogramma in BELGIË ten behoeve van bepaalde actieve militairen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 122-323864

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vragen en antwoorden.