Diensten - 376772-2015

Beknopt weergeven

27/10/2015    S208

Spanje-Alicante: Verlening van nationale en internationale expreskoeriersdiensten

2015/S 208-376772

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante (Alicante)
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Fax: +34 965138500

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1111

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verlening van nationale en internationale expreskoeriersdiensten.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 4: Postvervoer te land [3] en door de lucht
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Alicante (Spanje).

NUTS-code ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 450 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De opdracht behelst het sluiten van een raamovereenkomst voor de verlening van overeenkomstige nationale en internationale expreskoerierdiensten.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

64100000 Post- en koeriersdiensten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 450 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Bij de indiening van een inschrijving moet geen inschrijvingsgarantie worden overgelegd.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zullen van deelname aan deze aanbesteding worden uitgesloten, de inschrijvers die:
a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met inbegrip van besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;
d) hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd, niet nakomen;
e) bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
f) momenteel het voorwerp zijn van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 109, lid 1, Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002;
g) in een belangenconflict verkeren;
h) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor deelname aan de aanbestedingsprocedure, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de inschrijver moet de volgende documenten overleggen waaruit blijkt dat hij over economische en financiële draagkracht beschikt om de raamovereenkomst uit te voeren:
— bewijs waaruit het bestaan van een verzekering tegen beroepsrisico's blijkt met een minimumdekking van 50 000 EUR;
— bankverklaringen betreffende de solvabiliteit van het bedrijf;
— gecertificeerde financiële verklaringen of informatie van externe audits van de laatste 3 volledige boekjaren, of gelijkwaardige documentatie (bijv. indien de vennootschapswetgeving in het land van vestiging van de inschrijver geen publicatie van de balans voorschrijft);
— verklaring betreffende de totale omzet tijdens de laatste 3 boekjaren;
— indien de inschrijvers zich op de bekwaamheden van andere entiteiten verlaat voor de uitvoering van de opdracht, moeten zij een schriftelijke belofte van deze entiteiten overleggen waarin zij bevestigen dat zij de middelen ter beschikking zullen stellen van de inschrijvers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de raamovereenkomst.
Eventuele minimumeisen: het bedrijf moet de laatste 3 volledige boekjaren een totale jaaromzet van minstens 800 000 EUR hebben geboekt.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
— bedrijfspresentatie (geschiedenis, activiteiten enz.);
— opleidings- en beroepskwalificaties van het kaderpersoneel van het bedrijf;
— lijst van relevante projecten die de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd, met vermelding van de bedragen, data en plaatsen. Bij de lijst met de belangrijkste projecten moeten getuigschriften worden gevoegd over de naar tevredenheid uitgevoerde opdrachten. Uit de getuigschriften moet blijken dat de opdrachten op professionele wijze en volledig ten uitvoer zijn gebracht;
— getuigschrift inzake kwaliteitsborging: getuigschrift(en) afgegeven door officiële instellingen of diensten waarvan de bevoegdheid op het gebied van kwaliteitscontrole en/of controle van de conformiteit met de van toepassing zijnde normen erkend is, waaruit met name blijkt dat de inschrijver beschikt over een kwaliteitsborgingscertificaat voor het type diensten die het voorwerp uitmaken van deze uitnodiging tot inschrijving (ISO 9001 of gelijkwaardig);
— getuigschrift inzake milieubeheer: de nodige bewijsstukken met inbegrip van, onder andere, EMAS- en ISO 14001-certificaten of gelijkwaardig, afgegeven door instellingen overeenkomstig de communautaire wetgeving of relevante Europese of internationale normen met betrekking tot certificering gebaseerd op milieubeheernormen en waaruit de bekwaamheid van de inschrijver blijkt, hetzij in de vorm van ervaring binnen het bedrijf of in samenwerking met deskundigen;
— recent bewijs van inschrijving in het handelsregister;
— een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver, indien de raamovereenkomst aan hem wordt gegund en gezien het feit dat de diensten op Spaans grondgebied worden verleend, zich ertoe verplicht de door de Spaanse wetgeving opgelegde bepalingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk na te komen.
Eventuele minimumeisen:
er wordt een totale minimumomzet vereist van 500 000 EUR met betrekking tot de tijdens de laatste 3 volledige boekjaren voltooide opdrachten. Er moeten bewijsstukken (bijv. kopieën van facturen) worden overgelegd.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
AO/009/15.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.12.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14.12.2015 - 11:00

Plaats:

HBIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: elke inschrijver mag maximaal 2 personen afvaardigen. Het Bureau moet vóór 10.12.2015 per fax (+34 965138500) of e-mail (procurement@oami.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de bezoekers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen een termijn van 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15.10.2015