Služby - 376786-2021

26/07/2021    S142

Luxembursko-Luxemburg: ENER/D3/2021-253-2 SAMIRA Štúdia o uplatňovaní požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom na zdravotnícke vybavenie, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu ožarovania pacienta

2021/S 142-376786

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energetiku (ENER), ENER.D.3 – Radiation protection and nuclear safety
Poštová adresa: DG Energy, to the attention of Tri Central, rue Mercier 2
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2144
Štát: Luxembursko
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8835
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8835
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

ENER/D3/2021-253-2 SAMIRA Štúdia o uplatňovaní požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom na zdravotnícke vybavenie, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu ožarovania pacienta

Referenčné číslo: ENER/LUX/2021/OP/0014
II.1.2)Hlavný kód CPV
85100000 Zdravotnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Konkrétnym cieľom štúdie je podporiť členské štáty pri uplatňovaní požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom na zdravotnícke rádiologické vybavenie, pokiaľ ide o kontrolu, zaznamenávanie a podávanie správ o ožarovaní pacientov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
85100000 Zdravotnícke služby
38300000 Meracie prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Konkrétnym cieľom štúdie je podporiť členské štáty pri uplatňovaní požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom na zdravotnícke rádiologické vybavenie, pokiaľ ide o kontrolu, zaznamenávanie a podávanie správ o ožarovaní pacientov.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa bude štúdia slúžiť na:

a) zhromažďovanie a analýzu aktuálnych informácií o uplatňovaní požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom na zdravotnícke rádiologické vybavenie, pokiaľ ide o kontrolu, zaznamenávanie a podávanie správ o ožarovaní pacientov.

b) vypracovanie usmernení týkajúcich sa osvedčených postupov pri uplatňovaní vyššie uvedených požiadaviek.

c) prediskutovať výsledky práce s členskými štátmi s cieľom stimulovať ďalšie úsilie v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/09/2021
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/09/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3). V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu a zverejniť jej predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Ekonomické subjekty so záujmom o toto obstarávanie vyzývame, aby sa prihlásili na odber správ o tejto výzve na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3) s cieľom získať informácie pri zverejnení nových informácií alebo dokumentov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/07/2021