Leveringen - 377029-2020

11/08/2020    S154

Polen-Krakau: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 154-377029

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 130-318738)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Archiwum Narodowe w Krakowie
Nationaal identificatienummer: 000001100
Postadres: ul. Sienna 16
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-960
Land: Polen
Contactpersoon: Renata Chlewicka
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Telefoon: +48 124224094
Fax: +48 124213544
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ank.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E

Referentienummer: DN.21.1.60.2014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.

Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: https;//.ank.gov.pl

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Część 1 zamówienia – sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne);

Część 2 zamówienia – Skanery wielkoformatowe;

Część 3 zamówienia – Serwery.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/08/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-318738

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 11/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 11/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 25/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: