Leveringen - 37772-2019

25/01/2019    S18

Roemenië-Boekarest: Passagierswagons voor tramspoor

2019/S 018-037772

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050706
Land: Roemenië
Contactpersoon: Remus Uretean
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefoon: +40 372111440
Fax: +40 372111445

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mdrap.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Iași
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Land: Roemenië
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.primaria-iasi.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca. 30 m destinate transportului public urban de călători

Referentienummer: 26369185/39/2018/BS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622100 Passagierswagons voor tramspoor
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 184 000 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2019