Diensten - 378590-2019

Submission deadline has been amended by:  463207-2019
09/08/2019    S153

Polen-Konstancin-Jeziorna: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 153-378590

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Warszawska 165
Plaats: Konstancin-Jeziorna
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-520
Land: Polen
Contactpersoon: Justyna Góralska
E-mail: justyna.goralska@pse.pl
Telefoon: +48 223213101
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pse.pl
Adres van het kopersprofiel: https://przetargi.pse.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://przetargi.pse.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, Centralna Jednostka Inwestycyjna
Postadres: Al. Jerozolimskie 132
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-305
Land: Polen
Contactpersoon: Justyna Góralska
E-mail: justyna.goralska@pse.pl
Telefoon: +48 223213101
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pse.pl
Adres van het kopersprofiel: https://przetargi.pse.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://przetargi.pse.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowywanie części lub całości studiów wykon., proj. bud. oraz wyk. wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadz. autor. oraz świadczenie usługi generalnego projek. Obiektu – umowa ramowa

Referentienummer: 2019/WNP-0300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nazwa postępowania:

„Opracowywanie części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu” – umowa ramowa.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na prace i usługi z zakresu opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 42 095 500.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na prace i usługi z zakresu opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ Opis Przedmiotu Zmówienia.

Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Zamawiane usługi będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zostaną określone w SIWZ-W przesłanej wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wykonawczej, Wykonawcom z którymi Zamawiający będzie miał zawartą umowę ramową.

Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pozytywna weryfikacja przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu – w trakcie realizacji zamówienia - do weryfikacji.

Zważywszy na wymagania wynikające z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których w SIWZ, w tym w standardach technicznych wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów (w tym urządzeń) równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - Projektant branży elektrycznej / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej / Weging: 13
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający zastrzega, iż zakres zamówienia jest lub może być objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wymagania wynikające z dofinansowania zostaną określone (o ile będzie dotyczyło) w Opisie Przedmiotu Zamówienia do Umowy wykonawczej, stanowiącym Załącznik do SIWZ-W.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadziespełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego osiągnął obrót* w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2.2. lit. a) Części I SIWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2.2. lit. a) Części I SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia powyższego warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwa zrealizowane lub odebrane projekty budowlane i co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt wykonawczy na budowę lub modernizację stacji elektroenergetycznej obejmujący co najmniej 3 pola o napięciu 110 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej.

Za budowę lub modernizację pola na rozdzielni napowietrznej prądu przemiennego uznane zostanie dokonanie zabudowy lub wymiany co najmniej (łącznie): wyłącznika, przekładników prądowych i napięciowych lub kombinowanych oraz automatyki zabezpieczeniowej.

Projekt wykonawczy dla stacji powinien być wykonany w oparciu o polską lub europejską wersję normy PN-EN 61936 -1 lub PN-EN 50522, lub być „równoważny”, z uwzględnieniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na fakt wykonania projektu wykonawczego „równoważnego”, tj. w oparciu o rozwiązania równoważne rozwiązaniom wynikającym z ww. norm, zobowiązany jest wówczas ten fakt wykazać Zamawiającemu w sposób i w formie nie budzących wątpliwości.

b) W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt budowlany i co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt wykonawczy na budowę lub modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej.

Za budowę lub modernizację linii elektroenergetycznej prądu przemiennego uznane zostanie dokonanie instalacji lub wymiany przewodów fazowych lub odgromowych lub modernizacji lub wymiany min. 10 konstrukcji wsporczych na odcinku co najmniej 30 km.

Projekt wykonawczy dla linii powinien być wykonany w oparciu o polską lub europejską wersję normy PN-EN 50341 - 1 lub PN-E 05100 - 1, lub być „równoważny”, z uwzględnieniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na fakt wykonania projektu wykonawczego „równoważnego”, tj. w oparciu o rozwiązania równoważne rozwiązaniom wynikającym z ww. norm, zobowiązany jest wówczas ten fakt wykazać Zamawiającemu w sposób i w formie nie budzących wątpliwości.

Dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - szczegółowe wymagania dotyczące osób, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostały zawarte w Rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.1. lit. c) Części I SIWZ.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a) – c) i pkt 15-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp.

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz 4-8 ustawy Pzp.

2. Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane – zgodnie z Rodz. VII, VIII Części I SIWZ.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia wadium w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu zawarcia umowy ramowej.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zostały określone w Części IV SIWZ - Wzór Umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających Pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w Rozdz. XII. pkt 2 Część I SIWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zostały określone w Części IV SIWZ - Wzór Umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

1. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w dniu 18.9.2019 r. o godz. 11:00 czasu lokalnego, w budynku przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, w sali 403 (Piętro IV budynek Delta), POLSKA.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

6. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Część I SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawców do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.

8. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://przetargi.pse.pl

9. Określenie w Sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Minimalny okres w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 3 miesiące = 90 dni.

10. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny.

11. Określenie w Sekcji II.2.7 ogłoszenia - okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 60 miesięcy = Umowa ramowa zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zawarta będzie na czas określony tj. na okres 5 lat, licząc od dnia jej podpisania lub do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia wykonawców z którymi Zamawiający zawarł Umowy Wykonawcze osiągnie kwotę określoną w § 5 ust. 2 Umowy ramowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

12. W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostaną zawarte umowy ramowe maksymalnie z 5 Wykonawcami. Zamawiający będzie udzielał zamówień będących przedmiotem umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/08/2019