Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 378775-2019

12/08/2019    S154

Malta-Marsa: Zabezpečenie prieskumu na porozumenie migrácie súvisiacej s azylom (SAM)

2019/S 154-378775

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 148-363136)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EASO – Európsky podporný úrad pre azyl
Mesto/obec: Marsa
Kód NUTS: MT001 Malta
PSČ: 1917
Štát: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie prieskumu na porozumenie migrácie súvisiacej s azylom (SAM)

Referenčné číslo: EASO/2019/734
II.1.2)Hlavný kód CPV
79311000 Služby spojené s prieskumom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Konkrétnym cieľom projektu SAM je uskutočniť prieskum veľkého rozsahu týkajúceho sa žiadateľov o azyl a príjemcov medzinárodnej ochrany umiestnených v 3 európskych krajinách - v Belgicku, Francúzsku a Nórsku (krajiny prieskumu). Získané údaje budú použité predovšetkým na lepšie pochopenie „push” a „pull” faktorov, histórii cestovania a očakávaní ohľadom integrácie u obyvateľov prijímacích stredisk. Kvantitatívne a kvalitatívne údaje budú získané priamo od prijímacej populácie s využitím preddefinovaného vzorového protokolu. Výsledkom bude správa, ktorú bude EASO využívať na vnútorné potreby.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 148-363136

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 02/09/2019
má byť:
Dátum: 16/09/2019
Miestny čas: 14:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 03/09/2019
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 17/09/2019
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: