Služby - 379367-2013

09/11/2013    S218    - - Služby - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž - Neuplatniteľné 

Slovensko-Bratislava: Letecké dopravné služby

2013/S 218-379367

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
00699021
Hlboká cesta 2
Kontaktné miesto (miesta): odbor verejného obstarávania
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Oravec
833 36 Bratislava-mestská časť Staré mesto
Slovensko
Telefón: +421 259782895
E-mail: stanislav.oravec@mzv.sk
Fax: +421 259782899

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.mzv.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/verejne_obstaravanie-profil_verejneho_obstaravatela

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Iné: zahraničná politika
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 3: Letecká osobná a nákladná doprava s výnimkou prepravy poštových zásielok
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.

Kód NUTS SK01

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: áno
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek na pravidelných linkách pri pracovných cestách zamestnancov verejného obstarávateľa a s tým súvisiacich služieb, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane doručovania príslušných cestovných dokladov v termínoch a na miesta určených verejným obstarávateľom.
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

60400000, 63510000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
7.11.2013