Leveringen - 380120-2017

Beknopt weergeven

27/09/2017    S185

România-Bucuresti: Guri de sondă

2017/S 185-380120

Anunț de participare – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti
Adresă: Calea Floreasca nr. 169A, corp B, et. 8, sectorul 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 014472
Țară: România
Persoană de contact: ExxonMobil Global Services
În atenția: Pamela Evans
E-mail: pam.t.evans@exxonmobil.com
Telefon: +40 318607200
Fax: +40 318607280

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.exxonmobil.com

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Prospectare și extragere a gazului și petrolului
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Furnizare si suport pentru instalarea de capete de sonda, inclusiv servicii asociate (Supply and installation support of wellheads, including associated services).
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Romania, Marea Neagra.

Cod NUTS RO223 Constanţa

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Obiectivul Contractului include urmatoarele:
— furnizarea si suport pentru instalarea de sisteme subacvatice de capete de sonda;
— inchirierea instrumentelor pentru introdus;
— personal de service;
— alte servicii incidentale (de exemplu: depozitare, achizitionare de consumabile).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

43612400 Guri de sondă, 43121100 Utilaje de exploatare a gurilor de sondă, 76521000 Servicii de instalaţii marine

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Operatorul economic selectat va trebui sa finalizeze urmatoarele activitati: furnizarea sistemelor subacvatice de capete de sonda, inclusiv toate activitatile legate de proiectarea, ingineria, documentatia si asistenta necesare pentru calificarea, testarea, fabricarea, instalarea, mentenanta si conservarea sistemelor subacvatice de capete de sonda asa cum este descris in socumentul descriptiv, pentru a sprijini activitatea de foraj si alte operatiuni conexe.
Valoarea minima estimata a contractului este asociata cu cantitatea de capete de sonda si servicii asociate care pot fi achizitionate pe durata contractului care urmeaza sa fie atribuit (pana la 12 sisteme de capete de sonda).
Valoarea maxima estimata a contractului reprezinta valoarea pentru numarul maxim de capete de sonda si servicii asociate ce pot fi achizitionate pe durata Contractului ce urmeaza a fi atribuit, plus valoarea estimata pentru servicii suplimentare de suport operational pentru entitatea contractanta pe toata durata ciclului de viata al sistemelor subacvatice de capete de sonda, ce vor face obiectul unui contract separat care va fi atribuit aceluiasi contractant, folosind ca punct de plecare pentru negocieri preturile unitare incluse in contractul care urmeaza a fi atribuit in cadrul prezentei proceduri de atribuire.
Cantitatea de sisteme subacvatice de capete de sonda preconizata a fi achizitionata de entitatea contractanta este 11.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a varia cantitatea, prin reducere pana la 6 sisteme subacvatice de capete de sonda sau prin crestere pana la 12 sisteme subacvatice de capete de sonda pe durata contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Valoarea maxima publicata include suport operational pentru sistemele subacvatice de capete de sonda pe durata ciclului de viata, in baza art. 117, lit. c din Legea 99/2016 si posibilitatea de a varia cantitatile in baza art. 236 din Legea 99/2016.
Valoarea estimată fără TVA
Intervalul: între 38 000 000 și 42 000 000 USD
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea acestor opțiuni: Val max incl op sist cap de sonda pe cicl de viata:art 117 lit. c - L99/„16; var cant: art. 236-L99/”16.
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se solicita garantie de participare pentru aceasta procedura. Garantia de buna executie pentru contract reprezinta 10 % din valoarea sa, fara TVA si trebuie constituita in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
Garantia de buna executie se stabileste in conformitate cu prevederile art. 45, alineat (4) din HG 394/2016 si in formele mentionate la art. 46, alineat (1) din HG 394/2016. Garantia de buna executie trebuie sa fie valabila si va fi restituita / eliberata de catre entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 din HG 394/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri proprii Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinte referitoare la motivele de excludere:
1. Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 177, alineat 1 din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.
2. Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 178 (alineat 1 si 2) din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale.
3. Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 180 (alineat 1) din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.
Un operator economic nu va fi exclus din procedura de achizitie in cazul in care demonstreaza ca acesta se incadreaza in oricare dintre situatiile prevazute la articolele 178 (alineat 3), 179 (alineat 2) si 180 (alineat 2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Asa cum este mentionat la articolul 184 din Legea 99/2016, operatorii economici sunt invitati sa descrie in DUAE (raspuns) mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanismul de self-cleaning) deja aplicat, in cazul in care exista motive de excludere.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a lua in considerare, in procesul de evaluare, mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanismul de self-cleaning) descris de catre Operatorii Economici in DUAE (raspuns).
Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de achizitie chiar daca exista motive de excludere in cazul in care entitatea contractanta considera ca fiind suficient si credibil faptul ca operatorul economic adopta masuri in scopul (i) remedierii consecintelor infractiunilor penale sau ale abaterilor si (ii) prevenirii in mod eficient a aparitiei unui comportament neadecvat.
Entitatea contractanta poate solicita o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care verificarea a evidentiat ca exista motive de excludere.
Entitatea contractanta poate solicita o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca un Sustinator de terta parte in legatura cu care exista motive de excludere.
In legatura cu motivele de excludere referitoare la conflictul de interese, operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu trebuie sa fie intr-un conflict de interese in sensul articolului 72 din Legea 99/2016, sub rezerva ca au fost aplicate masuri mai putin invazive de catre entitatea contractanta (cum ar fi inlocuirea persoanelor implicate in procedura).
In scopul prevenirii, identificarii si remedierii in mod eficient a conflictelor de interese care pot aparea pe durata derularii procedurii de achizitie publica, pentru a evita orice denaturare a competitiei si pentru a asigura tratament egal tuturor operatorilor economici, entitatea contractanta comunica mai jos numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul entitatii contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare, precum si persoanele implicate in aceasta procedura:
i. Richard Tasker – director general ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti;
ii. Alin Stirbu – director adjunct ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti;
Persoanele implicate in derularea procedurii sunt:
ii. Pamela Evans – administrator procedura – ExxonMobil Global Services – furnizor de servicii auxiliare de achizitii;
iv. Daniel Muscalu – Integrate Investment – furnizor de servicii auxiliare de achizitii;
v. Violeta Simionescu – Integrate Investment – furnizor de servicii auxiliare de achizitii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) cu informatiile aferente situatiei lor.
Ca dovada preliminara pentru verificarea motivelor de excludere, operatorii economici (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma Documentului Unic de Achizitie European (DUAE) (raspuns).
Consultati Partea III: Motive de excludere, Sectiunea A: Motive referitoare la condamnarile penale. Sectiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si sectiunea C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale, in DUAE (raspuns) pentru a furniza dovezi preliminare in legatura cu indeplinirea cerintelor.
Operatorii Economici trebuie sa prezinte informatii pentru verificarea conflictelor de interese prin prezentarea unei declaratii conform art. 73 din Legea 99/2016 indicand ca nu se afla in situatii de conflicte de interes in sensul art. 72 din Legea 99/2016. Declaratia va fi prezentata utilizand formularul relevant furnizat (a se vedea sectiunea C – Formulare pentru transmiterea Solicitarii de Participare, a Documentatiei de Atribuire) si vor include numele membrilor consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare precum si actionari care detin mai mult de 10 % din capitalul social al operatorului economic.
In cazul in care candidatul:
— este o asociere / consortiu / joint-venture,
— propune subcontractanti,
— utilizeaza capacitatile altor entitati,
Este necesar a fi prezentat un DUAE (raspuns) inclusiv declaratia pentru verificarea conflictelor de interese, asa cum au fost solicitate mai sus, trebuie prezentate de catre fiecare operator economic implicat in aceasta procedura.
Ca urmare a solicitarii specifice din partea entitatii contractante si inaintea comunicarii rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, documente probative actualizate trebuie sa fie furnizate de catre candidatii (individuali sau in asociere) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie.
Acolo unde este aplicabil, obligatia de a depune documente probative actualizate este extinsa la toti operatorii economici care au legatura cu candidatul in aceasta procedura (subcontractanti, sustinatori de terta parte).
Documentele probative includ, dar nu se limiteaza la, orice certificate si / sau documente suport eliberate in tara in care este stabilit operatorul economic (de exemplu, certificat de atestare fiscala care indica nivelul datoriilor restante pentru impozitele, taxele sau contributiile la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), in limitele specificate de prevederile legislatiei aplicabile (art. 179 din Legea 99/2016), la momentul prezentarii); evidente judiciare (de exemplu cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de registrul comertului / actul constitutiv); documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016; alte documente edificatoare echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva.
Operatorii economici vor transmite versiuni sau traduceri ale documentelor probative in limba procedurii, specificata in sectiunea IV.3.6) a acestui document si anume engleza.
In orice moment in timpul procesului de evaluare, oricaruia dintre operatorii economici implicati in aceasta procedura i se poate solicita sa sustina cu documente doveditoare informatiile completate in DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente, in caz de incertitudine referitoare la unul dintre motivele de excludere incluse in prezenta fisa de date a achizitiei.
Cerinte referitoare la motive de excludere asociate legislatiei nationale prevazute de entitatea contractanta (dupa cum este aplicabil):
Operatorul economic va fi exclus din procedura pentru oricare dintre urmatoarele motive legate de respectarea legii, combaterea coruptiei si controlul exporturilor / sanctiuni comerciale:
— Daca relatiile de afaceri cu operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte), in opinia rezonabila a entitatii contractante, ar expune entitatea contractanta la o posibila incalcare a legislatiei, in conformitate cu legile anticoruptie aplicabile. Aceasta situatie va fi analizata pe baza informatiilor pe care le furnizeaza operatorul economic in chestionarul privind parteneriate de afaceri si / sau orice alte informatii disponibile entitatii contractante;
— Daca relatiile de afaceri cu operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte), in opinia rezonabila a entitatii contractante, ar expune entitatea contractanta la o posibila incalcare a legislatiei in conformitate cu toate legile comerciale aplicabile;.
„Legi comerciale” inseamna toate legile in vigoare din SUA si UE, regulamente si ordine care impun sanctiuni comerciale asupra tarilor, persoane fizice sau entitati si / sau care reglementeaza exportul, reexportul, importul, transferul, divulgarea, furnizarea sau utilizarea finala a articolelor. Astfel de legi si reglementari includ, fara a se limita la (astfel cum poate fi modificat din cand in cand): legea de administrare a exportului; regulamentul de administrare a exportului; legile privind sanctiuni economice, regulamente si ordine de pune in aplicare emise de catre oficiul de control al activelor straine; legea controlului economic international in caz de urgenta; legislatia privind traficul international de arme; legea privind controlul exportului armelor; regulamentele privind comertul extern; legile si reglementarile vamale SUA; precum si orice legi privind controlul comertului si reglementarilor administrate de un guvern non SUA (cu exceptia cazului in care este in contradictie cu sau interzis sau sanctionat prin, legea SUA).
— Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) este identificat de Guvernul SUA in lista neagra a cetatenilor special desemnati si a persoanelor interzise („SDN List”) sau detinuta in proportie de 50 % sau mai mult, direct sau indirect, in mod cumulativ sau individual, de catre persoane sau entitati de pe lista neagra.
Ca dovada preliminara pentru verificarea motivelor de excludere, operatorii economici trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea III: Motive de excludere, Sectiunea D: Motive de excludere pur nationale, in DUAE (raspuns) pentru a furniza dovezi preliminare in legatura cu indeplinirea acestor cerinte.
Ca urmare a unei cereri exprese a entitatii contractante si inainte de comunicarea rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie trebuie sa transmita chestionarul privind parteneriate de afaceri, completat si semnat pentru a permite entitatii contractante sa indeplineasca cerintele referitoare la evaluarea potentialelor riscuri la care se poate expune ExxonMobil in conformitate cu Legea privind practicile de coruptie in strainatate (US Foreign Corrupt Practices Act) si cu alte legi de combatere a coruptiei, sau legi comerciale, sau ca urmare a intrarii intr-o relatie de afaceri cu o entitate.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare de la operatorii economici pentru evaluarea aplicabilitatii motivelor de excludere mentionate mai sus. Nu este aplicabil.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta referitoare la media cifrei de afaceri anuala:
Candidatul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri anuala in ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2014, 2015, 2016) de cel putin 38 000 000 USD.
Cerinta mai sus mentionata trebuie sa fie tratata ca cerinta minima de calificare si ca baza utilizata pentru aplicarea criteriilor de selectie (vezi mai multe detalii in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare, in fisa de date a achizitiei si anexa 2 a fisei de date a achizitiei).
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice operator economic (candidat) are dreptul:
i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;
ii. sa participe in comun cu alti operatori economici la procedura de atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
In cazul in care candidatul este o asociere de operatori economici, cerinta minima privind media cifrei de afaceri anuala poate fi indeplinita de oricare dintre membrii asocierii.
Modalitatea de indeplinire:
Ca dovada preliminara pentru: (i) demonstrarea indeplinirii cerintei minime de calificare si pentru (ii) aplicarea criteriilor de selectie, candidatul (operatorul Economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea B: Capacitatea economica si financiara, in DUAE (raspuns) si includeti informatiile cu privire la „media cifrei de afaceri anuala”.

Informatiile solicitate vor fi prezentate in moneda procedurii (ex: USD). Pentru conversie din alta moneda candidatii vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercitiu financiar specific, asa cum este publicat de Banca Centrala Europeana la http://www.ecb.int

Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor referitoare la media cifrei de afaceri anuala in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative/suport sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic (candidat).
La solicitarea expresa a entitatii contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii solicitarilor de participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt operator economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind media cifrei de afaceri anuala trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica „media cifrei de afaceri anuala”.
Modalitatea de indeplinire:
Documentele suport includ dar nu se limiteaza la: extrasul „contul de profit si pierdere” din situatiile financiare pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2014, 2015, 2016) sau alte dovezi pe care operatorul economic le propune entitatii contractante, in situatia in care entitatea contractanta le considera ca fiind adecvate pentru procesul de calificare si selectie.
In cazul in care, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt in limba procedurii, operatorul economic trebuie sa prezinte entitatii contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.
Atunci cand, la completarea DUAe, operatorul economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a entitatii contractante, documentele suport, ci doar sa confirme entitatii contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si/sau transferate de la adresa URL mentionata de operatorul economic si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de entitate contractanta.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente, in cazul in care exista incertitudini legate de criteriile referitoare la situatia economica si financiara incluse in prezenta fisa de date.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta referitoare la livrarile efectuate in mod corespunzator:
Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de operatori economici) in ultimii 3 ani, calculati pornind de la termenul limita pentru primirea solicitarilor de participare, inclus in anuntul de participare, trebuie sa aiba experienta dovedita in livrarea corespunzatoare:
1. a minim 6 sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametrul mare de complexitate similara cu cea descrisa in documentul descriptiv;
2. de sisteme de capete de sonda cu diametru mare pentru operare in ape cu adancimi egale sau mai mici de 130m si egale sau mai mari de 1000m, ce au putut fi instalate de pe o unitate mobila de foraj in larg ancorata (moored mobile offshore drilling unit) si/sau de pe o unitate mobila de foraj in larg cu pozitionare dinamica (dynamic positioning mobile offshore drilling unit);
3. de sisteme de capete de sonda cu diametru mare pentru mediu anoxic (fara oxigen).
Caracteristicile de mai sus (1, 2, 3) referitoare la livrarile anterioare pot fi demonstrate ca parte a unui singur contract sau ca parte a unor contracte distincte. Indiferent de modul in care sunt prezentate informatiile referitoare la livrarile anterioare efectuate, candidatii trebuie sa demonstreze livrarea de sisteme de capete de sonda cu diametru mare care acopera fiecare caracteristica (1, 2, 3) descrisa mai sus.
Pentru scopul prezentei proceduri:
i. perioada de referinta ultimii 3 ani va fi intotdeauna calculata in sens invers cu luarea in considerare a datei pana la termenul limita de primire a solicitarii de participare, asa cum este indicata in anuntul de participare sau orice eventuala erata publicata de catre entitatea contractanta.
ii. „livrari efectuate in mod corespunzator” trebuie sa fie intelese drept livrari efectuate:
a. in limitele acordului dintre Candidat si beneficiarul produselor la care se face referire;
b. care acopera activitati asociate cu inginerie, proiectare, documentatie si asistenta pentru calificarea, testarea, fabricarea, instalarea, intretinerea si conservarea echipamentelor la care se face referire, cu data de sfarsit inclusa in DUAE (raspuns) in intervalul ultimilor 3 ani calculat in sens invers cu luarea in considerare a datei pana la termenul limita de primire a solicitarii de participare.
Cerinta mai sus mentionata trebuie sa fie tratata ca cerinta minima de calificare si ca baza utilizata pentru aplicarea criteriilor de selectie (vezi mai multe detalii in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare, in fisa de date a achizitiei si anexa 2 la fisa de date a achizitiei).
Modalitatea de indeplinire:
Ca dovada preliminara pentru: (i) demonstrarea indeplinirii cerintei minime de calificare si pentru (ii) aplicarea criteriilor de selectie, candidatul (operatorul Economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns) si includeti informatii privind „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”.
In vederea aplicarii criteriilor de calificare:
i. campul „Descriere” trebuie sa includa:
a. obiectul contractului,
b. datele de identificare ale contractului,
c. caracteristicile corespunzatoare pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime,
d. indicarea informatiilor detinute de candidat pentru demonstrarea livrarii in mod corespunzator a produselor si pe care candidatul le poate prezenta entitatii contractante la solicitarea expresa a acesteia in aplicarea prevederilor articolelor 205 si urmatoarele din Legea 99/2016.
ii. campul „valoare” – nu este aplicabil;
iii. in campul „moneda” – nu este aplicabil;
iv. „data de inceput” selectata de operatorul economic trebuie sa fie data la care respectivul contract a fost semnat;
v. „data de sfarsit” selectata de operatorul economic trebuie sa fie data la care livrarea produselor a fost acceptata ca fiind efectuata corespunzator de catre beneficiarul produselor;
vi. beneficiarul trebuie indicat, asa cum este acesta inclus in documentele justificative pe care candidatul intentioneaza sa le prezinte la solicitarea expresa a entitatii contractante, inclusiv numele si coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a acceptat livrarea ca fiind executata in mod corespunzator;
In prezentarea informatiilor solicitate pentru livrarile anterioare efectuate in DUAE (raspuns), operatorul economic (candidat) utilizeaza pentru fiecare contract cu un beneficiar al produselor solicitate cate o grupare de informatii, adaugand campuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau stergand campurile initiale.
In scopul evaluarii indeplinirii cerintelor minime de calificare, candidatul va folosi un numar de linii dupa cum este necesar in DUAE (raspuns) pentru a prezenta informatiile.
In scopul aplicarii criteriilor de selectie si unde candidatul poate si este dispus sa furnizeze referinte care demonstreaza experienta dovedita in furnizarea (inginerie, proiectare, documentatie si asistenta pentru calificarea, testarea, fabricarea, instalarea, intretinerea si conservarea echipamentelor) in ultimii 3 ani a mai mult de 6 – sisteme de capete de sonda cu diametru mare, candidatul este rugat sa completeze DUAE (raspuns) cu informatii corespunzatoare care vor fi utilizate pentru aplicarea criteriilor de selectie.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice operator economic (candidat) are dreptul:
i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Operatorul economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;
ii. sa participe in comun cu alti operatori economici la procedura de atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
In cazul in care candidatul este o asociere de operatori economici, entitatea contractanta accepta ca cerinta minima privind furnizarea de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametrul mare acoperind fiecare caracteristica de mai sus (1, 2 si 3) sa fie indeplinita de oricare dintre membrii asocierii.
Entitatea contractanta prefera ca membrul asocierii care demonstreaza livrarea anterioara a sistemelor de capete de sonda cu diametru mare acoperind fiecare caracteristica de mai sus (1, 2 si 3) sa fie liderul asocierii si sa efectueze in mod direct urmatoarele activitati principale ale contractului:
• Inginerie,
• Proiectare,
• Documentatie si asistenta necesare pentru calificarea, testarea, fabricarea, instalarea, intretinerea si conservarea echipamentelor.
Modalitatea de indeplinire:
Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract prezentat ca experienta similara in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative sunt extinse si la operatorii economici pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic (candidat).
La solicitarea expresa a entitatii contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii solicitarilor de participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt operator economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind livrarile efectuate in mod corespunzator trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica „executarea de livrari de tipul specificat”.
Documentele suport includ: dar nu se limiteaza la certificate de acceptare a livrarilor efectuate in mod corespunzator sau alte dovezi nominalizate de catre candidat in DUAE (raspuns) ca document suport pentru informatiile incluse in DUAE (raspuns) in legatura cu demonstrarea experientei similare si pe care operatorul economic le propune entitatii contractante ca fiind adecvate pentru procesul de calificare si selectie.
Candidatul trebuie sa prezinte documente suport suplimentare numai daca ii este solicitat in mod expres de catre entitatea contractanta, pentru a fundamenta raspunsurile formulate in DUAE (raspuns) (ex. documente contractuale redactate corespunzator care demonstreaza experienta suficienta).
In cazul in care, din orice motiv documentele ce probeaza livrarea corespunzatoare a produselor nu sunt detinute de operatorul economic (candidat) in limba procedurii, operatorul economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a entitatii contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.
Atunci cand, la completarea DUAE, operatorul economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a entitatii contractante, documentele suport, ci doar sa confirme entitatii contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si/sau transferate de la adresa url mentionata de operator si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de entitate contractanta.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente, in caz de incertitudine in legatura cu criteriile privind capacitatea tehnica si/sau profesionala incluse in prezenta fisa de date.
Cerinta referitoare la facilitatile tehnice si masurile utilizate de candidat pentru asigurarea calitatii
Candidatul trebuie sa demonstreze capacitatea de a furniza materii prime si piese forjate pentru capetele de sonda care respecta practica recomandata DNV GL RP-0034SFC3 – Piese forjate din otel pentru aplicatii submarine, reflectand angajamentul sau de a obtine livrabile de calitate.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice operator economic (candidat) are dreptul:
i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;
ii. sa participe in comun cu alti operatori economici la procedura de atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime de calificare, candidatul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, „Instalatii tehnice si masuri de asigurare a calitatii”.
Operatorul economic (Candidat) completeaza in DUAE (raspuns), in campul „Va rugam sa le descrieti” cel putin:
i. informatii privind facilitatile tehnice si masurile utilizate pentru asigurarea calitatii in vederea indeplinirii cerintei minime;
ii. informatii despre documentele care urmeaza sa fie prezentate ca probe pentru demonstrarea utilizarii facilitatilor tehnice si a masurilor pentru asigurarea calitatii, care adeseaza rapoarte de testare pentru certificarea materialelor care sa demonstreze conformitatea cu DNV GL RP-0034FC3.
Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor privind facilitatile tehnice si masurile utilizate pentru asigurarea calitatii in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative sunt extinse si la operatorii economici pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic (candidat).
In cazul in care candidatul este o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii trebuie sa demonstreze ca utilizeaza facilitatile tehnice si masurile pentru asigurarea calitatii solicitate, pentru partea din contract pe care o va indeplini.
La solicitarea expresa a entitatii contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii solicitarilor de participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt operator economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind facilitatile tehnice si masurile pentru asigurarea calitatii trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica „Instalatii tehnice si masuri de asigurare a calitatii”.
Documentele suport includ: dar nu se limiteaza la licente pentru software-uri utilizate pentru livrarea produselor in vederea verificarii nivelului calitativ, proceduri interne ce descriu masurile in vederea asigurarii calitatii sau orice alte dovezi nominalizate de catre Candidat in DUAE (raspuns) ca document suport pentru informatiile incluse in DUAE (raspuns) in legatura cu demonstrarea utilizarii facilitatilor tehnice si masurilor pentru asigurarea calitatii.
In cazul in care, din orice motive documentele justificative nu sunt detinute de operatorul economic (candidat) in limba procedurii, operatorul economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Entitatii Contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.
Atunci cand, la completarea DUAE, operatorul economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a entitatii contractante, documentele suport, ci doar sa confirme entitatii contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si/sau transferate de la adresa URL mentionata de operator si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de entitate contractanta.
Cerinta referitoare la utilaje, instalatii si echipament tehnic
Candidatul trebuie sa prezinte o documentatie sau dovada ca dispune si va utiliza (pentru scopul acestui contract descris in documentul descriptiv) o facilitate de productie licentiata sa aplice pe produsele sale monograma API 17D – Specificatii pentru proiectarea si operarea Sistemelor de productie submarine – Echipamente subacvatice pentru capete de sonda si arbori submarini, capabila sa fabrice cel putin 3 sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametrul mare complete/ in integralitate pe luna.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice operator economic (candidat) are dreptul:
i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;
ii. sa participe in comun cu alti operatori economici la procedura de atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime de calificare, candidatul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, „Utilaje, instalatii si echipament tehnic”.
Operatorul economic (candidat) completeaza in DUAE (raspuns), in campul „Va rugam sa le descrieti” cel putin:
i. informatii despre utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice in vederea indeplinirii cerintei minime, prezentand cel putin:
a. descrierea capacitatii de productie;
b. caracteristicile capacitatii de productie;
c. alte informatii pe care le considera relevante in legatura cu indeplinirea cerintei minime.
ii. informatii despre documentele care urmeaza sa fie prezentate ca probe pentru demonstrarea detinerii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice solicitate, si anume copia licentei API (American Petroleum Institute) si documente suport pentru a demonstra capacitate de productie a cel putin 3 sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametrul mare complete pe luna.
Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative sunt extinse si la operatorii economici pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic (candidat).
In cazul in care candidatul este o asociere de operatori economici, fiecare membru al asocierii va prezenta individual informatii referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune pentru executarea contractului, pentru partea din contract pe care o va indeplini, iar cerinta va fi indeplinita in mod cumulativ.
La solicitarea expresa a entitatii contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii solicitarilor de participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt operator economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica „Utilaje, instalatii si echipament tehnic”.
Documentele suport includ: dar nu se limiteaza la evidente ce demonstreaza existenta/disponibilitatea acestor utilaje, instalatii si echipamente tehnice sau alte dovezi nominalizate de catre candidat in DUAE (raspuns) ca document suport pentru informatiile incluse in DUAE (raspuns) in legatura cu demonstrarea dispunerii „utilaje, instalatii si echipamente tehnice” pentru executarea contractului.
In cazul in care, din orice motive documentele justificative nu sunt detinute de operatorul economic (candidat) in limba procedurii, operatorul economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a entitatii contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii, specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.
Modalitatea de indeplinire:
Atunci cand, la completarea DUAE, operatorul economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a entitatii contractante, documentele suport, ci doar sa confirme entitatii contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si/sau transferate de la adresa URL mentionata de operator si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de entitate contractanta.
Cerinta referitoare la prezentarea informatiilor pentru subcontractantii propusi.
In cazul in care candidatul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) intentioneaza sa subcontracteze o parte din scopul Contractului acesta prezinta informatii cu privire la partea pe care intentioneaza sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire:
Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime de calificare, candidatul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, Sectiunea D: Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza si Partea a IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, „Proportia de subcontractare”.
La solicitarea expresa a entitatii contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii Solicitarilor de Participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie trebuie sa prezinte contractul de subcontractare trebuie prezentat de catre candidatii clasati pe primele 3 locuri (selectati utilizand mecanismului de selectie comunicat).
In orice moment pe durata procesului de evaluare, oricarui operator economic implicat in procedura i se poate solicita sa demonstreze cu documente justificative informatiile completate in DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Cerinta privind asigurarea calitatii:
Candidatul (operatorul economic individual sau toti membrii unei asocieri) dispune si intentioneaza sa utilizeze (pentru realizarea scopului acestui contractul) o facilitate de productie care mentine un nivel corespunzator de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001: 2015 sau API SPEC Q1.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o va realiza.
Modalitatea de indeplinire:
Ca dovada preliminara pentru a demonstra indeplinirea acestei cerinte minime de calificare, candidatul (operatorul economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea a IV-a: Criterii de selectie, Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu.
Ca urmare a unei cereri exprese din partea entitatii contractante si inainte de comunicarea rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, documentele suport mentionate mai jos trebuie prezentate de catre candidatii clasati pe primele 3 locuri (selectati utilizand mecanismul de selectie comunicat).
Documentele suport sunt:
i. un certificat emis de un organism independent (daca asa se specifica in (DUAE (raspuns)) care sa ateste respectarea standardului de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001:2015 sau API SPEC Q1, si / sau
ii. o privire de ansamblu asupra Sistemului de Management al Calitatii si ultimul raport de audit.
In cazul in care candidatul nu detine certificatul solicitat, atunci pot fi acceptate alte probe sau dovezi (inclusiv dosarul de prezentare pentru sistemul de management al calitatii), in cazul in care astfel de dovezi confirma existenta unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectați candidați (dacă este aplicabil, în cazul anumitor tipuri de proceduri de negociere): nu
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 50

2. Caracteristici tehnice. Pondere 25

3. Numarul de deplasari necesar pentru instalarea capetelor de sonda corelate cu instrumentele propuse de fiecare candidat. Pondere 25

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
RO-NP-04
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare (cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 25.10.2017 - 14:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2017 - 14:00
IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
engleză.
Altele: Orice document in legatura cu aceasta procedura trebuie sa fie in limba engleza.
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26.10.2017 - 15:00

Locul

Sediul autoritatii contractante din calea Floreasca nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sect. 1, Bucuresti.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
Info complete si detaliate despre punctajul (algoritmul de calcul) pt limitarea nr de candid. Referitor la sect IV.1.2 din fisa de date a achizitiei (FDA) sunt prezent. In anexa 2 la FDA–CRT. de selectie.
A. Media cifrei de afaceri anuala in ultimele 3 ex. fin. incheiate ('14, '15, '16)-pondere 75 %
B. Livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (pana la termenul limita ptr depunerea solicitarii de participare (SdP))-pondere 25 %
Info pt aplic. crt. de selectie vor fi obtinute din DUAE (raspuns) si doc. suport prezentate de candidat, la cerere.
Nr de pct pe care un candidat le obtine se determina utilizand formula: (N-(P-1)*10 pct, unde: N – nr. de candidati; P – pozitia in clasament de la cea mai mare la cea mai mica medie a cifrei de afaceri anuala / nr de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametrul mare livrate in ultimii trei ani; „10 pct"- pasul utilizat pentru calcularea pozitiei candidatului in raport cu crt. de selectie.
Daca 2 sau mai multi cand. au obtinut acelasi nr de pct dupa ce entitatea contractanta (EC) a aplicat crt. de selectie, departajarea lor se va realiza tinand cont de cantit cea mai mare de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametru mare livrate in ultimii 3 ani. Se va acorda prioritate candid cu cel mai mare nr de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametru mare livrate in ultimii 3 ani.
Daca la finaliz. celei de a 2a etape a procedurii, exista oferte finale (OF) cu acelasi nr de puncte, in urma aplicarii crt. de atribuire, EC va selecta OF acordand prioritate OF care, pe baza info incluse in prop tehn fin, se va determina ca are cea mai mare contributie la dezv. capacit. activit. econom. locale (din RO). Determinarea contributiei la dezv. capacit. activit. econom. locale (din RO) se va realiza pe baza urm. info: cel mai mare procent din valoarea Contract. care urmeaza a fi cheltuit ptr continut local (materiale si forta de munca) inclus in Prop. Tehn. la capit. continut national si local, ca raspuns la continutul Doc. Descrip.
In aplic. preved art. 164 din L. 99/2016 si art. 22 alin. 3 din HG 394/2016 si, in scopul de a oferi operatorilor economici (OE) info complete, info incluse in FDA sunt suplimentate cu info si instruc. despre cum trebuie citita/analizata doc. de atribuire (anexa 1 la FDA).

Candidatii rezidenti in tarile CE si Spatiul Economic EU, pot consulta site-ul CE-DG Crestere economica la https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ ptr a identifica si compara doc. echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de EC in FDA.

Serviciul web ptr DUAE disponibil la https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome poate fi acces. de orice parte implic. in procedura care trebuie sa prez. un DUAE.

Imposibilitatea de a pune la dispozitie info relevante in sect. DUAE sau declaratiile false in legatura cu info oferite pot duce la excluderea OE din procedura.
Prin indicarea adresei unde dovezile sunt disponibile in format electronic, OE este de acord ca EC poate prelua documentatia, avand in vedere normele nationale de punere in aplicare a Dir. 95/46/CE privind preluc. datelor cu caracter personal, in special a categ. speciale de date, cum ar fi infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate.
Nota: DUAE definit ca atare in L99/2016 este denumit si DEAU in Dir. Europ. CE 2014/25 si reprez. acelasi document.
Note restrictive
In afara de a desemna un document ca "sigilat" in scopul nedivulgarii altor parti in conf. cu art. 231, alin. 6 din L. 99/2016, prin transmiterea unei SdP, Candid. este de acord sa nu marcheze drept confidential niciun doc. (inclusiv schite) transmise in cadrul SdP. Candidatul este de acord ca in cazul in care apar astfel de insemnari pe orice doc, EC este autorizata sa elimine si/sau sa nu ia in considerare orice astfel de limbaj restrictiv si este libera sa utilizeze si sa dezvaluie orice sau toate info continute de acestea catre companiile sale afiliate sau a unor terti, fara nici o explicatie catre candid.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In conformitate cu Legea 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti
Adresă: Calea Floreasca nr. 169 A, corp B, et. 8, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 014472
Țară: România
E-mail: alin.stirbu@exxonmobil.com
Telefon: +40 318607200
Fax: +40 318607280
Adresă Internet: www.exxonmobil.com

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22.9.2017