Leveringen - 380120-2017

Beknopt weergeven

27/09/2017    S185

Roemenië-Bucuresti: Boorputkoppen

2017/S 185-380120

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti
Postadres: Calea Floreasca nr. 169A, corp B, et. 8, sectorul 1
Plaats: Bucuresti
Postcode: 014472
Land: Roemenië
Contactpersoon: ExxonMobil Global Services
Ter attentie van: Pamela Evans
E-mail: pam.t.evans@exxonmobil.com
Telefoon: +40 318607200
Fax: +40 318607280

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.exxonmobil.com

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

43612400 Boorputkoppen, 43121100 Installatiewerktuigen voor putmond, 76521000 Offshore-installatiediensten

Beschrijving
Boorputkoppen.
Installatiewerktuigen voor putmond.
Offshore-installatiediensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25.10.2017 - 14:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
26.10.2017 - 14:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.
Andere: Orice document in legatura cu aceasta procedura trebuie sa fie in limba engleza.