Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 380353-2021

27/07/2021    S143

België-Diepenbeek: Farmaceutische producten

2021/S 143-380353

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 122-323010)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hospilim VZW
Nationaal identificatienummer: 0833.506.251_24973
Postadres: Bioville, Agoralaan Abis
Plaats: Diepenbeek
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3590
Land: België
Contactpersoon: Tessa Jordens
E-mail: tessa.jordens@hospilim.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hospilim.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415178

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor het leveren van cytostatica aan de Leden van HospiLim vzw op afroep

Referentienummer: Hospilim VZW-2021-HospiLim-206-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Teneinde te kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot aanschaf van verschillende soorten farmaceutische specialiteiten, wenst HospiLim over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst met één deelnemer per perceel voor de levering van cytostatica voor een initiële looptijd van 24 maanden, maar met twee (2) mogelijke verlengingen van telkens twaalf maanden, mits een schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 122-323010

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Gelieve de nieuwe documenten te consulteren en op basis van deze documenten uw offerte op te stellen.