Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 381682-2021

28/07/2021    S144

Litva-Vilnius: Prieskum rodových rozdielov pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach

2021/S 144-381682

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 2900764882
Poštová adresa: Gedimino av.16
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: LT 01103
Štát: Litva
Kontaktná osoba: EIGE Procurement
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9063
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9063
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: rodová rovnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prieskum rodových rozdielov pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach

Referenčné číslo: EIGE/2021/OPER/10
II.1.2)Hlavný kód CPV
79311300 Analýza prieskumu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecný cieľ

Všeobecným cieľom štúdie je vyplniť medzery v údajoch v prioritnej oblasti politiky EÚ prostredníctvom zberu údajov z prieskumu rodových rozdielov pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach z celej EÚ.

Konkrétne ciele

Konkrétne ciele sú:

konkrétny cieľ 1: zlepšiť spôsobilosť indexu rodovej rovnosti zachytiť zmeny v oblasti času koncepčne zdravším, koherentnejším a pravidelnejším spôsobom;

konkrétny cieľ 2: podporovať monitorovanie stratégie EÚ v oblasti rodovej rovnosti na obdobie rokov 2020 – 2025, najmä v jej prioritnej oblasti týkajúcej sa preklenutia rozdielov v starostlivosti o mužov a ženy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LT Lietuva
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom tohto konania je vybrať najlepší návrh na štúdiu na podporu koncepčnej revízie časovej oblasti indexu rodovej rovnosti a zhromaždiť údaje z celej EÚ o rodových rozdieloch pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach.

Táto štúdia bude založená na výskume zmiešanými metódami, bude zastávať rodové a prierezové hľadisko a bude vykonávať tieto činnosti:

— vypracovanie koncepčného a meracieho rámca na odhad rodových rozdielov pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach,

— konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom prediskutovať a overiť koncepčný rámec a dotazník z prieskumu na odhad rodových rozdielov pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach,

— vykonanie online panelového prieskumu na zber údajov o rodových rozdieloch pri neplatenej starostlivosti, individuálnych a sociálnych činnostiach v rámci celej EÚ,

— analýza údajov z prieskumu a podávanie správ o výsledkoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 13
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/09/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/09/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

virtuálne otváranie ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň dva pracovné dni vopred na adresu procurement@eige.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/07/2021