Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 382055-2021

28/07/2021    S144

Nederland-Ede: Prefabgebouwen

2021/S 144-382055

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: COG
Nationaal identificatienummer: 351922424
Postadres: Reehorsterweg 80
Plaats: Ede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6717 LG
Land: Nederland
Contactpersoon: Harry Meurs
E-mail: m.godschalk@cog.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cog.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tijdelijke huisvesting COG-locatie Ede

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000 Prefabgebouwen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie bijgevoegd document in pdf.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ede

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.t.b.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/09/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2021