Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 382110-2018

01/09/2018    S168    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Hyvinkää: Elektriciteit

2018/S 168-382110

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0125866-0
Postadres: PL 86
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Postcode: 05801
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Lämpövoima Oy
Nationaal identificatienummer: 0125645-4
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://hlv.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Työtuki ry
Nationaal identificatienummer: 0242636-3
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Postcode: 05800
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tyokeskusepa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy
Nationaal identificatienummer: 0544924-5
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Postcode: 05800
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hyva.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki
Nationaal identificatienummer: 1608696-1
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/hyvinkaan-sairaala/Sivut/default.aspx

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas
Nationaal identificatienummer: 1459683-7
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://villatehdas.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lepovilla Oy
Nationaal identificatienummer: 2591178-3
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hyva.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=187946&tpk=05add463-70f9-454f-be82-262fe7924f50
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hyvinkään kaupunkiryhmän sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hyvinkään kaupunkiryhmän sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten perusteella.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vaihtoehtoiset tarjoukset uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna/vapaalla tuotantotavalla hyväksytään muualla tarjouspyynnössä tarkemmin esitettyjen määritysten mukaisesti. Tarjoukseen/sopimukseen tulee sisältyä optiot vuosille 2023 ja 2024 samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin varsinainen sopimuskausi. Option käytöstä päättää hankintayksikkö ja päätös voidaan tehdä vuosi kerrallaan tai koko optioajasta.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukaiset.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

VENI Energia Oy Hämeenlinna

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjoukset avataan aikaisintaan yllä mainittuna ajankohtana. Tilaisuus on suljettu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarjoukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa Tarjouspalvelun kautta. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla esitettyihin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelussa, samoin kuin tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät tarkennukset. Tarjoajan on tarkistettava tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset tarjouspyynnössä mainituista Tarjouspalvelun internetosoitteista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen asiakirjojen perusteella.

Tarjouksen jättäminen:

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin (tuki@cloudia.fi tai puh. +358 20 766 1075)., mikäli palvelun käyttöohjeesta ei löydy tarvittavaa tietoa. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/venienergia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/08/2018