Služby - 384132-2019

14/08/2019    S156    Európsky dvor audítorov - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Údržba vybavenia reštaurácií, kuchýň, jedální a práčovní pre zariadenia spoločného a formálneho stravovania

2019/S 156-384132

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba vybavenia reštaurácií, kuchýň, jedální a práčovní pre zariadenia spoločného a formálneho stravovania

Referenčné číslo: 697
II.1.2)Hlavný kód CPV
50883000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vybrať dodávateľa, ktorý bude vykonávať údržbu vybavenia reštaurácií, kuchýň, jedální a práčovní pre zariadenia spoločného a formálneho stravovania, ktorým disponuje Dvor audítorov vo svojich 3 vzájomne prepojených budovách (K1, K2 a K3) nachádzajúcich sa na adrese 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50882000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovať sa budú 3 typy služieb:

— preventívna údržba zahrnutá do balíka údržby [časť B, bod 3.1 špecifikácií obstarávania, cenník – časť I) a zoznam vybavenia – príloha 2A], ktorá sa bude vykonávať počas celého trvania zmluvy (ďalej len „preventívna údržba“),

— opravná údržba [časť B, bod 3.2 špecifikácií obstarávania, cenník – časť II.A) a II.B) a zoznam vybavenia – príloha 2A], ktorá sa bude vykonávať počas celého trvania zmluvy na základe osobitnej požiadavky Dvora audítorov (ďalej len „opravná údržba“),

— dodatočné dodanie náhradných dielov, ktoré nie sú uvedené v cenníku – časť II.B), ďalšieho vybavenia, prípadne úprav alebo výmeny existujúceho vybavenia [časť B, bod 3.3 špecifikácií obstarávania a cenník – časť III)] (ďalej len „doplnkové služby“).

Zoznam zariadení, na ktoré sa zákazka vzťahuje, je uvedený v prílohe 2A k špecifikáciám obstarávania. Ich technický a kvantitatívny opis je daný umiestnením. Predpokladá sa, že všetky zariadenia budú v dobrom prevádzkovom stave (pozri aktuálny stav v prílohe 2B k špecifikáciám obstarávania). Všetko pomocné vybavenie, zariadenia a príslušenstvo sa považuje za neoddeliteľnú súčasť zariadení.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

všeobecný rozpočet Európskej únie

II.2.14)Doplňujúce informácie

Prehliadka miesta je naplánovaná na 3.9.2019 (15:00) na adrese: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURSKO. Ak vám tento dátum nevyhovuje, môžete navrhnúť iný termín, ktorý však nesmie ovplyvniť dátum predloženia ponuky. Svoju prítomnosť oznámte deň vopred do 14:00 e-mailom na adrese eca-procurement.service@eca.europa.eu.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzači musia byť zapísaní v živnostenskom alebo obchodnom registri v súlade s právnymi predpismi platnými v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Požiadavky z hľadiska ekonomickej a finančnej spôsobilosti:

— priemerný ročný obrat za posledné 3 finančné roky (2016, 2017, 2018), pokiaľ ide o služby, na ktoré sa obstarávanie vzťahuje, musel presiahnuť 150 000 EUR;

— kópia poistných zmlúv o zodpovednosti pri výkone povolania v súvislosti s typom služieb, ktoré sú predmetom tohto obstarávania. Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania musí spĺňať aspoň požiadavky vymedzené v časti B, bod 1.4 špecifikácií obstarávania. Uchádzač musí byť schopný predložiť dôkaz o tom, že má uzatvorené poistenie pokrývajúce škody spôsobené jeho zamestnancami, spoludodávateľmi a/alebo subdodávateľmi, týkajúce sa budovy, zariadení a/alebo zamestnancov Dvora audítorov počas celého trvania služieb.

Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý obstarávateľ pokladá za odôvodnený, uchádzač nie je schopný predložiť požadované referencie, môže dokázať svoju finančnú spôsobilosť iným spôsobom, ktorý obstarávateľ považuje za vhodný.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

a) priemerný ročný obrat za posledné 3 finančné roky (2016, 2017, 2018), pokiaľ ide o služby, na ktoré sa obstarávanie vzťahuje, musel presiahnuť 150 000 EUR;

b) kópia poistných zmlúv o zodpovednosti pri výkone povolania v súvislosti s typom služieb, ktoré sú predmetom tohto obstarávania.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

a) uchádzač musí mať minimálne 3-ročné skúsenosti s vykonávaním služieb podobných tým, ktoré sú predmetom tohto obstarávania. Ako dôkaz predloží zoznam aspoň 2 prebiehajúcich alebo za posledné 3 roky vykonaných zákaziek týkajúcich sa údržby kuchynských zariadení, pričom uvedie obdobie realizácie, hodnotu, miesto vykonania a povahu vykonaných služieb.

Minimálne kritérium: aspoň 1 referencia sa musí týkať zákazky na údržbu, ktorá je z hľadiska veľkosti a vybavenia porovnateľná so zákazkou tohto obstarávania, teda zákazky s minimálne 500 obslúženými zákazníkmi denne a/alebo s minimálnou plochou kuchyne, ktorá si vyžaduje údržbu veľkosti 300 m2.

b) uchádzač musel mať nepretržite počas posledných 3 rokov odborníkov v oblastiach súvisiacich s týmto obstarávaním, ktorí majú odbornú spôsobilosť a skúsenosť s poskytovaním príslušných služieb a realizáciou uvedených prác, pričom niektorí z nich mohli byť poverení vykonávaním zákazky v súlade s technickými špecifikáciami. Ako dôkaz predloží:

organizačnú štruktúru tímu priradeného na pracoviská, kde bude vykonávať služby údržby. V organizačnej štruktúre musí byť jasne uvedená úloha každého člena tímu a tieto profily:

— osoba zodpovedná za plnenie zmluvy,

— náhradník osoby zodpovednej za plnenie zmluvy,

— 2 technici,

— 2 technici pre chladiace zariadenia,

— ďalší členovia podporného tímu.

Životopisy personálu povereného službami s prihliadnutím na charakteristiky týchto služieb (profil jednotlivých zainteresovaných strán vrátane pracovných jazykov) v nižšie uvedenom množstve. Dvor audítorov si vyhradzuje právo požadovať podporné dokumenty, osvedčenia, diplomy atď.

c) uchádzač alebo jeden z jeho subdodávateľov alebo spoludodávateľov musí byť zaregistrovaný na luxemburskom správnom orgáne pre životné prostredie, aby mohol prevážať odpad vzniknutý pri poskytovaní služieb, alebo musí preukázať, že práve prebieha proces jeho registrácie.

Ako dôkaz úspešný uchádzač poskytne kópiu registrácie alebo žiadosť o registráciu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

a) aspoň 1 referencia sa musí týkať zákazky na údržbu, ktorá je z hľadiska veľkosti a vybavenia porovnateľná so zákazkou tohto obstarávania, teda zákazky s minimálne 500 obslúženými zákazníkmi denne a/alebo s minimálnou plochou kuchyne, ktorá si vyžaduje údržbu veľkosti 300 m2.

b) tím: osoba zodpovedná za plnenie zmluvy a jej náhradník, 2 technici a 2 technici chladiacich zariadení s úrovňou vzdelania a odborných skúseností, ktorá je uvedená v časti A, bod 8.4 špecifikácií obstarávania;

c) kópia registrácie alebo žiadosti o registráciu na prepravu odpadu sa bude vyžadovať od úspešného uchádzača.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

Technici chladiacich zariadení musia mať podľa nariadenia 2015/2076 platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti kategórie 1 v oblasti chladiacej techniky.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/10/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/10/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky dvor audítorov, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači alebo ich zástupcovia, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia potvrdiť svoj úmysel písomne (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) najneskôr do

10.10.2019 do 14:00 a musia predložiť náležité oprávnenie zastupovať svoju spoločnosť alebo konzorcium.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Všetky dodatočné informácie budú zaslané prostredníctvom platformy „eTendering“. Všetky žiadosti o dodatočné informácie musia byť zaslané písomne a výlučne prostredníctvom webovej stránky eTendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306) v záložke „Otázky a odpovede“ (Questions and answers) kliknutím na možnosť „Vytvoriť otázku“ (Create a question).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európsky dvor audítorov, Service des appels d'offres et contrats
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-1615
Štát: Luxembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/08/2019