Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384148-2019

14/08/2019    S156    Werken - Vooraankondiging met oproep tot mededinging - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Italië-Asti: Bouwen van afvalstortplaats

2019/S 156-384148

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: G.A.I.A. S.p.A.
Nationaal identificatienummer: 12/2018
Postadres: Via Brofferio 48
Plaats: Asti
NUTS-code: ITC1
Postcode: 14100
Land: Italië
Contactpersoon: Ufficio gare
E-mail: info@legal.gaia.at.it
Telefoon: +39 141355408
Fax: +39 141353849

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gaia.at.it

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro – Vasca C2 e C3 — CUP: B79G15007380005

Referentienummer: 06/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222110
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 309 250.73 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC17
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 309 250.73 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
31/10/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019