Werken - 384148-2019

14/08/2019    S156

Italië-Asti: Bouwen van afvalstortplaats

2019/S 156-384148

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: G.A.I.A. S.p.A.
Nationaal identificatienummer: 12/2018
Postadres: Via Brofferio 48
Plaats: Asti
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Postcode: 14100
Land: Italië
Contactpersoon: Ufficio gare
E-mail: info@legal.gaia.at.it
Telefoon: +39 141355408
Fax: +39 141353849
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gaia.at.it
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro – Vasca C2 e C3 — CUP: B79G15007380005

Referentienummer: 06/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222110 Bouwen van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 309 250.73 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC17 Asti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 309 250.73 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
31/10/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019