Werken - 384167-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Regensburg: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384167

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kulturell-Gemeinnützige Oberpfalz GmbH
Postadres: Ludwig-Thoma-Str. 14
Plaats: Regensburg
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 93051
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bezirk Oberpfalz, AG 2.5-Bauwesen, Christiane Adam
E-mail: bvall@bezirk-oberpfalz.de
Telefoon: +49 941 / 9100-1263
Fax: +49 941 / 9100-1269
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bezirk-oberpfalz.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Förderung gemeinnütziger Zwecke

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanierung Haus 4 Oberpfalz-Studentenwohnheim, Karl-Stieler-Straße 86, 93051 Regensburg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45214700 Studentenhuizen
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
45262670 Metaalbewerking
45421132 Plaatsen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 23/03/2020
Einde: 15/05/2020
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
25/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
25/10/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019