Werken - 384189-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Schwetzingen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384189

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweckverband Unterer Leimbach
Postadres: Hebelstraße 1
Plaats: Schwetzingen
NUTS-code: DE128 Rhein-Neckar-Kreis
Postcode: 68723
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bauverwaltung der Stadt Schwetzingen
E-mail: ausschreibungen-bauamt@schwetzingen.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.schwetzingen.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schimper - Baureinigung

Referentienummer: ZUL-2019-0014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE128 Rhein-Neckar-Kreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 26/02/2020
Einde: 10/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/08/2019