Werken - 384204-2019

Submission deadline has been amended by:  447193-2019
14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Installeren van koeluitrusting

2019/S 156-384204

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SZĽH Infra, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 51054825
Postadres: Trnavská cesta 27/B
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010
Postcode: 831 04
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Diana Kosová; kosova@szlh.sk
E-mail: kiminpav@mail.telekom.sk
Telefoon: +421 2908064334

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://SZLH.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19589
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/19589/order/422101
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: podľa § 8 ods. 3 ZVO
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: SZĽH - orgán športu so zameraním na hokej

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multifunkčné športové plochy

Referentienummer: 2019/NZ EVO/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331230
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dve časti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu ku každej MŠP. Delením zákazky na tri časti verejný obstarávateľ vytvára širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž. Zoznam obcí bude uvedený v súťažnej dokumentácií.

To znamená, že verejný obstarávateľ predmet zákazky delí na tri časti (10xMŠP + 10xMŠP + 20xRolba-zariadenie na úpravu ľadu). Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo iba na ktorékoľvek dve čast alebo na všetky časti predmetu zákazky.

Tomuto deleniu predmetu zákazky sú určené v oddeli III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia aj podmienky účasti členené na každú časť zvlášť. Uchádzač si sám vypočíta veľkosť obratu, zábezpeky alebo referencií resp. zameranie obratu alebo referencií, a to podľa časti na ktorú/é časť/i predmetu zákazky predkladá ponuku.

Každá časť sa bude vyhodnocovať osobitne. T.j. na predmet zákazky môžú byť podpísané zmluvy s 1 úspešným uchádzačom na všetky 3 časti, alebo zmluvy s 2 úspešnými uchádzačmi na 2 časti, alebo 3 zmluvy s 3 úspešnými uchádzačmi pre príslušnú časť predmetu zákazky. Na časť 1 (MŠP časť 1. PZ) a na časť 2 (MŠP na časť 2. PZ) sa môže uzatvoriť 1 zmluva a na časť 3. PZ - rolba sa uzatvorí samostatná zmluva.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 606 860.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodanie a inštalácia chladiaceho roštu s technickým príslušenstvom a mantinelmi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331230
45310000
37400000
50730000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vybratých 10 obcí v rámci PO;KE;ZA;BB kraja (v jednom kraji po 2-3 obce). Obce budú uvedené pri uzatváraní zmluvy-tie, ktoré preukážu pripravenosť územia, vody a elekt. pre dodanie a inštaláciu MŠP.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multifunkčné plochy budú inštalované v 10 obciach so strediskovými základnými školami, budú nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.

Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche je zdroj chladu - chladiaci vonkajší agregát vrátane konektorov medzi agregátom a plochou umiestnený pri multifunkčnej ploche; chladiaci rošt, multifunkčné plastové rošty na spevnenie plochy; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; stĺpové osvetlenie multifunkčnej plochy; stĺpy pre záchytné siete; sada mantinelov na ohraničenie ihriska; sada hokejových bránok

Predmet zákazky je detailnejšie opísaný v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 753 430.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie MF SR. V prípade, že prisľúbená dotácia nebude poskytnutá alebo bude krátená, tak verejný obstarávateľ predmetný rozsah predmetu zákazky pri uzatváraní zmluvy zníži alebo zmluvu neuzatvorí.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodanie a inštalácia chladiaceho roštu s technickým príslušenstvom a mantinelmi

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331230
45310000
37400000
50730000
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

10 obcí v rámci TN;TT;NR;BA kraja (v jednom kr. po 2-3 obce). Obce budú uvedené pri uzatváraní zmluvy-tie, ktoré preukážu pripravenosť územia, vody a elekt. pre dodanie a inštaláciu MŠP.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multifunkčné plochy budú inštalované v 10 obciach so strediskovými základnými školami, budú nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.

Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche je zdroj chladu - chladiaci vonkajší agregát vrátane konektorov medzi agregátom a plochou umiestnený pri multifunkčnej ploche; chladiaci rošt, multifunkčné plastové rošty na spevnenie plochy; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; stĺpové osvetlenie multifunkčnej plochy; stĺpy pre záchytné siete; sada mantinelov na ohraničenie ihriska; sada hokejových bránok

Predmet zákazky je detailnejšie opísaný v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 753 430.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie MF SR. V prípade, že prisľúbená dotácia nebude poskytnutá alebo bude krátená, tak verejný obstarávateľ predmetný rozsah predmetu zákazky pri uzatváraní zmluvy zníži alebo zmluvu neuzatvorí.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka rolby na úpravu ľadu (20 ks)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37481000
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

20 obcí v rámci 8 krajov SR do ktorých sa dodajú a nainštalujú MŠP (v jednom kraji po 2-3 obce). Obce budú adresné pri uzatváraní zmluvy.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multifunkčné plochy budú inštalované v 20 obciach so strediskovými základnými školami, budú nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.

Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche je zdroj chladu - chladiaci vonkajší agregát vrátane konektorov medzi agregátom a plochou umiestnený pri multifunkčnej ploche; chladiaci rošt, multifunkčné plastové rošty na spevnenie plochy; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; stĺpové osvetlenie multifunkčnej plochy; stĺpy pre záchytné siete; sada mantinelov na ohraničenie ihriska; sada hokejových bránok

Predmet zákazky je detailnejšie opísaný v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie MF SR. V prípade, že prisľúbená dotácia nebude poskytnutá alebo bude krátená, tak verejný obstarávateľ predmetný rozsah predmetu zákazky pri uzatváraní zmluvy zníži alebo zmluvu neuzatvorí.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na akúkoľvek časť predmetu zákazky musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO a neposkytol verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Uchádzač môže požadované doklady predbežne nahradiť aj jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO, pričom berie na vedomie, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti uvedené v tomto bode oznámenia ku dňu predkladania ponúk a bude schopný v aktuálnom prípade túto skutočnosť do desiatich pracovných dní od prevzatia výzvy, ak lehota nebude stanovená inak, doručiť verejnému obstarávateľovi a preukázať konkrétnymi dokladmi potvrdzujúcimi pravdivosť tvrdenia v JED.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady musia byť aktuálne (nie staršie ako 3 mesiace k dňu lehoty na predkladanie ponúk; to sa netýka dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO) a musia odrážať skutočný stav v čase predkladania ponuky.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(A) § 33 ods. 1 písm. a) ZVO; (B) § 33 ods. 1 písm. d) ZVO;

Eventuele minimumeisen:

K bodu (A) § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:

(1) Uchádzač predloží potvrdenie - vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponuky-dokladov, v ktorom banka potvrdí, že uchádzač v období od 1.1.2018 až do dňa vystavenia potvrdenia: (a) bol a je schopný plniť svoje finančné záväzky, (b) nebol a nie je v nepovolenom debete, (c) v prípade splácania úveru uchádzač dodržiaval a dodržuje splátkový kalendár.

Ak má uchádzač vedené účty aj v iných bankách, doloží vyjadrenie za každú ďalšiu banku v zmysle odseku (1) a bodov (a), (b), (c).

(2) Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá účty ani záväzky v iných bankách. V čestnom vyhlásení musí byť uvedené miesto a dátum jeho vyhotovenia.

(3) Uchádzač predloží referenčný prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo iného subjektu o disponibilite uchádzača, že v prípade potreby poskytne uchádzačovi, ak jeho ponuka bude v tejto verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná a verejným obstarávateľom prijatá, úver vo výške minimálne 500 000 EUR na každú časť, t.j. 500 000 + 500 000 + 500 000 EUR podľa toho na koľko časti predkladá ponuku.

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo bánk v originálnom vyhotovení, alebo úradne overenú kópiu, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, podpísanú oprávnenou osobou banky. Vo vyjadrení banky musí byť uvedené meno osoby, miesto a dátum jeho vyhotovenia.

K bodu (B) § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:

(1) Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorá sa týka predmetu zákazky za posledné 3 hospodárske roky, t.j. 2016, 2017 a 2018, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Z predloženého prehľadu musí uchádzač preukázať obrat za uvedené obdobie vo výške za časť 1. min. 4 200 000 EUR; za časť 2. min. 4 200 000 EUR; za časť 3. min. 2 100 000 EUR alebo ich ekvivalent v cudzej mene, ktorý sa týka predmetu zákazky (PZ); Za 3 časti obrat spolu je min. 10 500 000 EUR (bez DPH). Uchádzač musí predložiť čestné vyhlásenie o tom, že uvedený obrat bol dosiahnutý v oblasti, ktorá sa týka predmetu zákazky;

V prípade uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač, ak predkladá obraty vyjadrené v inej mene ako euro, musí uskutočniť prepočet predmetnej meny na euro kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, resp. ECB za rok 2016; za rok 2017; a za rok 2018 k poslednému pracovnému dňu v uvedených rokoch. Uvedené kurzy sú zverejnené na webovej stránke: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovylistok/kurzovylistok/kurzovylistokdenny/; Prepočet je potrebné preukázať a prepočítavací postup zdokumentovať v predkladanej dokumentácii; V prípade uchádzača z iného členského štátu EÚ uchádzač uvedie v doklade, v ktorom preukazuje obrat za príslušný hospodársky rok, ktorý číselný údaj preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti.

Uchádzač predloží údaje o obrate na samostatnom liste podpísanom štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym orgánom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny, ktorého údaje sú použité na preukázanie obratu. Nedodržanie uvedenej minimálnej úrovne štandardov bude považované za nesplnenie podmienok účasti.

(**) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, a to v zmysle § 33 ods. 2 ZVO (pozor na povinnosť prisľubujúcej osoby preukázať plnenie podľa § 32 ZVO a nesmú u prisľubujúcej osoby existovať dôvody na jej vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO).

(***) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, môže preukázať splnenie podmienok účasti pre ekonomické a finančné postavenie za všetkých členov skupiny spoločne.

(****) Uchádzač aj subdodávateľ a prisľubujúca osoba môže požadované doklady nahradiť aj JED v zmysle § 39 ZVO.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(A) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO; (B) § 34 ods. 1 písm. m) ZVO;

Eventuele minimumeisen:

K bodu (A) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Uchádzač predloží doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j.

— na časť 1. a na časť 2. predmetu zákazky (PZ) predloží zoznam uskutočnených alebo dodaných chladiacich zariadení pre ľadové plochy (neakceptujú sa referencie na dodávky chladiacich zariadení pre chladenie potravín, chladiace boxy alebo chladenie priestorov budov) za predchádzajúcich 6 rokov (podľa § 34 ods. 2 ZVO), a to ku dňu predkladania ponúk, doplneným potvrdeniami o kvalite a včasnosti uskutočnených prác a dodávok s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov vo výške na jednu časť 2 200 000 EUR, ale ak predkladá ponuku na dve časti, tak výška referencií spolu musí byť min. 4 400 000 EUR bez DPH,

— na časť 3. PZ predloží zoznam dodaných zariadení na úpravu ľadu (rolby) za predchádzajúcich 6 rokov (podľa § 34 ods. 2 ZVO), a to ku dňu predkladania ponúk, doplneným potvrdeniami o kvalite a včasnosti dodávok s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súhrnnej výške min. 1 100 000 EUR bez DPH.

Ak odberateľom 1). bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, zoznam uskutočnených alebo dodaných chladiacich zariadení alebo zoznam dodaných zariadení na úpravu ľadu uchádzač preukáže potvrdenými referenciami o poskytnutých dodávkach (rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky).

Ak odberateľom 2). bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz/skutočnosť bude si overovať komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok a na vyhodnotenie ponúk u prezentovaných odberateľov, a to v prípadoch ak uchádzač nepredloží potvrdené predmetné referencie o uskutočnených alebo poskytnutých dodávkach (rovnakých alebo obdobných ako je prezentovaná časť predmetu zákazky).

K bodu (B) § 34 ods. 1 písm. m) ZVO:

Uhádzač v ponuke predloží fotografie, technické prospekty alebo opis dodávaných tovarov, zariadení prípadne certifikáty resp. potvrdenia o zhode k predmetným dodávkam (podľa toho na ktoré časti predkladá ponuku), aby komisia mohla overiť kompatibilitu s inými dodávkami, keďže predmet zákazky sa delí na 3 časti.

(**) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, a to v zmysle s 34 ods. 3 ZVO (pozor na povinnosť prisľubujúcej osoby preukázať plnenie podľa § 32 ZVO a nesmú u prisľubujúcej osoby existovať dôvody na jej vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO)..

(***) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, môže preukázať splnenie podmienok účasti pre technickú alebo odbornú spôsobilosť za všetkých členov skupiny spoločne.

(****) Uchádzač aj subdodávateľ a prisľubujúca osoba môže požadované doklady nahradiť aj JED v zmysle § 39 ZVO.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Predmet zákazky sa predpokladá nainštalovať a odovzdať do prevádzky v 20 obciach, a to v priebehu 3 mesiacov od účinnosti zmluvy. Ale ak finančné prostriedky budú poskytnuté až v roku 2020, tak predmet zákazky sa zrealizuje v roku 2020 v priebehu 3 mesiacov od poskytnutia finančných prostriedkov.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sídlo obstarávateľa

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk bude verejné, t.j. na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý sa preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).

2. V súlade s ust. § 66 ods. 7 ZVO, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO až po vyhodnotení ponuk podľa § 53 ZVO z hľadiska vyhodnotenia poradia úspešnosti podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a následne vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky, a to u uchádzača, ktorý sa na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk predbežne umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo ver. súťaži uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver.18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust.§ 20 ZVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronick. prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19589). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

6. Verejný obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

7. Verejný obstarávateľ nebude reagovať na žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov v písomnej forme.

8. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov zložiť do lehoty na predkladanie ponúk zábezpeku vo výške uvedenej v bode 14.1 súťažných podkladov (bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch).

9. Podľa § 39 ZVO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32; § 33; § 34 ZVO Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32; § 33; § 34 ZVO nahradené JED-om úspešný uchádzač alebo vyzvaný uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi podľa § 39 ods. 6 ZVO.

10. V aktuálnom prípade zahraničný uchádzač (zo štátu kde sa nepoužíva mena euro) preukáže prepočet meny štátu na euro.

11. Uchádzač pri predkladaní ponuky na časť 1. PZ alebo na časť 2. PZ, resp. na časť 3. PZ vychádza zo zadaných požiadaviek v oddiele III.1.2) alebo III.1.3) tohto oznámenia, t.j. preukazuje v ponuke splnenie uvedených finančných alebo technických požiadaviek v rozsahu určenom pre každú danú časť osobitne alebo súhrnne za každú časť PZ, a to v prípade že predkladá ponuku na dve/tri časti PZ. To sa týka aj stanovených súm zábezpeky.

12. Verejný obstarávateľ v predmetnom postupe verejného obstarávania uplatňuje špecifikácie a postupy s uplatnením prvkov a charakteristík zeleného obstarávania.

13. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkl.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019