Werken - 384211-2019

Submission deadline has been amended by:  404207-2019
14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling

2019/S 156-384211

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Agencies/Misc, Other
Postadres: #1261 MOD Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Alicia Day
E-mail: alicia.day705@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1179132548

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contracts.mod.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contracts.mod.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contractsfinder.service.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HR Delivery Services — 4 Lots; Actors, Coaches, Speakers, Learning Delivery

Referentienummer: 700007770
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

DE&S, on behalf of the Ministry of Defence (MoD), requires the supply of actors, coaches, speakers and learning design and delivery to support the human resources (HR) function.

Cyber risk assessment code: RAR-EVRW746W Rating: very low.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

N/a

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Actors

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92310000 Scheppende en uitvoerende kunst- en literatuurdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DE&S requires a market expert supplier to provide corporate actors to the organisation to support individual development as and when required. The actors will be asked to perform against an array of business, management, conflict and leadership themes but will be centred around self-development and personal effectiveness in the areas of behavioural, leadership and management. The actors will also need to be able to give feedback to DE&S staff on the impact of behaviour, demonstrating to DE&S staff the impact of their own behaviour.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coaching Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79998000 Begeleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DE&S requires a market expert supplier to provide coaches who are able to support coaching within the organisation. The coaches will be asked to support and coach individuals in the fields of behavioural, leadership and management. DE&S’ approach to coaching is non-directive and coaches would be expected to work in this style.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Speakers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79633000 Diensten voor voortgezette opleiding van personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DE&S require to appoint a supplier to deliver specific speakers to talk on specific topics at events designed and managed by DE&S. The speakers will be on an array of business and management themes but will be centred around personal effectiveness in the areas of behavioural, leadership and management.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Learning Design and Delivery

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DE&S require a supplier to deliver pre-designed workshops or design and deliver workshops for up to 20 attendees per session on general business themes. The workshops will be on an array of business and management themes but will be centred around self-development and personal effectiveness in the areas of behavioural, leadership and management.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Coaches — coaching federation or equivalent.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a security aspects letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising regime OJEU: this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on http://www.contracts.mod.uk.

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.

Suppliers must log in, go to your response manager and add the following Access Code: EE5H867848.

Please ensure you follow any instruction provided to you here.

The deadline for submitting your response(s) is detailed within this contract notice, you will also have visibility of the deadline date, once you have added the access code via DCO as the opening and closing date is visible within the opportunity.

Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this opportunity prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online Frequently Asked Questions (FAQ's) or the User Guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing: support@contracts.mod.uk or Tel. 0800 282 324.

Go reference: GO-201988-DCB-15226392.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministry of Defence, Agencies/Misc, Other
Postadres: #1261 Spruce 2B, MOD Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.day705@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067935865
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Ministry of Defence, Agencies/Misc, Other
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alicia.day705@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1179132548
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/08/2019