Werken - 384212-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Ashwellthorpe: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384212

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Eastern Procurement Ltd
The Old Granary, Grange Farm
Ashwellthorpe
Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk
NUTS-code: UKH1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.1)Naam en adressen
Eastern Procurement Ltd
The Old Granary, Grange Farm
Ashwellthorpe
Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk
NUTS-code: UKH1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendhost.co.uk/epl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://in-tendhost.co.uk/epl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EPPI19 — Property Improvements, Repairs and Maintenance Framework

Referentienummer: EPL - 0063
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Refurbishments, rewiring, repairs, maintenance and other general improvements including but not limited to:

— kitchen refurbishments and installations,

— bathroom refurbishments and installations,

— electrical testing and planned remedials works including rewires and upgrades,

— void improvements,

— whole house improvements,

— disabled adaptations,

— responsive repairs,

— management of multi-contractor works in a single site.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 65 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421151
45450000
45332400
45311000
09332000
45340000
45211310
45211000
45333000
09331000
45260000
45331210
45331110
45430000
45330000
45320000
45331100
45420000
45331000
45440000
45332000
45310000
45315000
50710000
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE13
NUTS-code: UKJ13
NUTS-code: UKH2
NUTS-code: UKF2
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UK
NUTS-code: UKH3
NUTS-code: UKF3
NUTS-code: UKF1
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKH1
NUTS-code: UKJ12
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Refurbishments, rewiring, repairs, maintenance and other general improvements including but not limited to:

— kitchen refurbishments and installations,

— bathroom refurbishments and installations,

— electrical testing and planned remedials works including rewires and upgrades,

— void improvements,

— whole house improvements,

— disabled adaptations,

— responsive repairs,

— management of multi-contractor works in a single site.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 8
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N/a

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-323050
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of Justice of England
London
WC1A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019