Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384212-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Ashwellthorpe: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384212

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastern Procurement Ltd
Postadres: The Old Granary, Grange Farm
Plaats: Ashwellthorpe
NUTS-code: UKH1
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastern Procurement Ltd
Postadres: The Old Granary, Grange Farm
Plaats: Ashwellthorpe
NUTS-code: UKH1
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EPPI19 — Property Improvements, Repairs and Maintenance Framework

Referentienummer: EPL - 0063
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 65 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421151
45450000
45332400
45311000
09332000
45340000
45211310
45211000
45333000
09331000
45260000
45331210
45331110
45430000
45330000
45320000
45331100
45420000
45331000
45440000
45332000
45310000
45315000
50710000
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE13
NUTS-code: UKJ13
NUTS-code: UKH2
NUTS-code: UKF2
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UK
NUTS-code: UKH3
NUTS-code: UKF3
NUTS-code: UKF1
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKH1
NUTS-code: UKJ12
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-323050
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019