Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 384212-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Ashwellthorpe: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384212

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastern Procurement Ltd
Postadres: The Old Granary, Grange Farm
Plaats: Ashwellthorpe
NUTS-code: UKH1
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastern Procurement Ltd
Postadres: The Old Granary, Grange Farm
Plaats: Ashwellthorpe
NUTS-code: UKH1
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EPPI19 — Property Improvements, Repairs and Maintenance Framework

Referentienummer: EPL - 0063
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 65 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421151
45450000
45332400
45311000
09332000
45340000
45211310
45211000
45333000
09331000
45260000
45331210
45331110
45430000
45330000
45320000
45331100
45420000
45331000
45440000
45332000
45310000
45315000
50710000
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE13
NUTS-code: UKJ13
NUTS-code: UKH2
NUTS-code: UKF2
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UK
NUTS-code: UKH3
NUTS-code: UKF3
NUTS-code: UKF1
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKH1
NUTS-code: UKJ12
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-323050
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019