Werken - 384220-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Buxtehude: Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen

2019/S 156-384220

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Elbe Kliniken Stade-Buxtehude
Postadres: Am Krankenhaus 1
Plaats: Buxtehude
NUTS-code: DE939 Stade
Postcode: 21614
Land: Duitsland
Contactpersoon: Klinikum Buxtehude
E-mail: eike.weber@elbekliniken.de
Telefoon: +49 4141971056
Fax: +49 4141971541
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.elbekliniken.de
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elbe Klinikum Buxtehude, Neu- und Umbau Funktionstrakt ZNA, ITS, IMC und OP – 2.Bauabschnitt, Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten

Referentienummer: EKB-11-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE939 Stade
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/11/2019
Einde: 22/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019