Werken - 384249-2019

14/08/2019    S156

Oostenrijk-Innsbruck: Schilderwerk

2019/S 156-384249

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG
Postadres: Roßaugasse 4
Plaats: Innsbruck
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 6020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Erika Plörer
E-mail: e.ploerer@IIG.AT
Telefoon: +43 5124004300
Fax: +43 512400444300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.iig.at
Adres van het kopersprofiel: http://iig.vemap.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://iig.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=213
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://iig.vemap.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://iig.vemap.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Immobiliengesellschaft im öffentlichen Eigentum
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

0325_Campagnereiterareal BF 1, Anstriche auf Mauerwerk, Putz und Beton

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442100 Schilderwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Anstriche auf Mauerwerk, Putz und Beton.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT332 Innsbruck
Voornaamste plaats van uitvoering:

Innsbruck

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anstriche auf Mauerwerk, Putz und Beton.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Tirol
Postadres: Michael-Gaismair-Straße 1
Plaats: Innsbruck
Postcode: 6020
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-tirol.gv.at
Telefoon: +43 51290170
Fax: +43 5129017741705
Internetadres: http://www.lvwg-tirol.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019