Werken - 384249-2019

14/08/2019    S156

Oostenrijk-Innsbruck: Schilderwerk

2019/S 156-384249

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG
Postadres: Roßaugasse 4
Plaats: Innsbruck
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 6020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Erika Plörer
E-mail: e.ploerer@IIG.AT
Telefoon: +43 5124004300
Fax: +43 512400444300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.iig.at
Adres van het kopersprofiel: http://iig.vemap.com
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

0325_Campagnereiterareal BF 1, Anstriche auf Mauerwerk, Putz und Beton

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442100 Schilderwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT332 Innsbruck
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019