Werken - 384290-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Bladel: Bouwen van gebouwen

2019/S 156-384290

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Bladel
Nationaal identificatienummer: 181649074
Postadres: Markt 21
Plaats: Bladel
NUTS-code: NL
Postcode: 5531 BC
Land: Nederland
Contactpersoon: Azra Ahmetovic
E-mail: a.ahmetovic@bizob.nl
Telefoon: +31 613070911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bizob.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=128605

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=128605
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie MFA Hapert

Referentienummer: BIZOB-2017-BLA-JGR-00887
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit het nader uitwerken van het Voorontwerp+ (VO+) en de vraagspecificatie tot een uitvoeringsontwerp en vervolgens het realiseren van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Hapert. In die zin is de opdracht samengevoegd. De gemeente heeft echter bewust gekozen voor een geïntegreerde contractvorm. De opdracht wordt dan ook niet verdeeld in percelen.

Het streven is de MFA uiterlijk februari 2022 op te leveren. Belangrijkste plaats van uitvoering is kern Hapert van de gemeente Bladel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211350
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bladel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit het nader uitwerken van het Voorontwerp+ (VO+) en de vraagspecificatie tot een uitvoeringsontwerp en vervolgens het realiseren van de Multifunctionele Accommodatie (MFA). In die zin is de opdracht samengevoegd. De gemeente heeft echter bewust gekozen voor een geïntegreerde contractvorm. De opdracht zal dus niet worden verdeeld in een opdracht voor het nader uitwerken van het VO+ en de vraagspecificatie en een separate opdracht voor de realisatie van de MFA.

De werkzaamheden vallen binnen het vakgebied ‘utiliteitsbouw’.

Indien het werk gesplitst zou worden, is meer coördinatie noodzakelijk. Dit brengt extra activiteiten en dus meer kosten met zich mee. Indien de coördinatie niet optimaal verloopt, kan dit leiden tot vertragingen en daarmee extra overlast voor belanghebbenden. Om deze reden is er voor gekozen om de werkzaamheden door 1 opdrachtnemer uit te laten uitvoeren.

De beoogde inschrijvers kunnen de werkzaamheden zonder of met een gering aantal onderaannemers uitvoeren. De opdracht wordt dan ook niet verdeeld in percelen.

Het streven is de MFA uiterlijk februari 2022 op te leveren. De ingangsdatum van de overeenkomst is aansluitend aan de definitieve gunning van de opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/02/2020
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alle gegadigden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen en/of opmerkingen kunnen alleen middels de Negometrix “Vraag en Antwoord” module worden ingediend uiterlijk tot het in de planning vermelde datum en tijdstip, bij de aanbestedende dienst.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in 1 van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart de inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De gegadigde beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart de gegadigde in eerste instantie door het invullen en indienen van de 'Eigen Verklaring' en de ingevulde en ondertekende referentieverklaring.

Referenties:

— de gegadigde heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring met het ontwerpen en realiseren van een utiliteitsbouw op basis van een UAV-gc,

— de gegadigde heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring met realisatie van herbestemming van een (gemeentelijk) monumentaal pand met behoud van karakteristieke eigenschappen van het pand waarbij de inhoud van het pand minimaal 2 000 m3 is.

— de gegadigde heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring met het engineering van een ‘theater/podiumzaal’.

Veiligheid.

De gegadigde heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA** of gelijkwaardig) dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van de gegadigde ook toeziet op die van de onderaannemers, dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de voorgenomen geselecteerde gegadigden wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 08/10/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle gegadigden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen en/of opmerkingen kunnen alleen middels de Negometrix “Vraag en Antwoord” module worden ingediend uiterlijk tot het in de planning vermelde datum en tijdstip, bij de aanbestedende dienst.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres: www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gegadigden die niet in aanmerking komen voor deelname aan de gunningsfase ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van 10 dagen vanaf het bekendmaken van het selectiebesluit aan de gegadigden totdat overgegaan wordt naar de gunningsfase. Als binnen die termijn een kort geding tegen de selectiebeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de start van de gunningsfase, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de gegadigde niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de gegadigde afstand heeft gedaan van dit recht en is de gegadigde niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de gegadigde alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019