Werken - 384308-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Freising: Bouwen van militaire gebouwen en installaties

2019/S 156-384308

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliches Bauamt Freising
Postadres: Am Staudengarten 2a
Plaats: Freising
NUTS-code: DE21B
Postcode: 85354
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abteilung T
E-mail: vergabe@stbafs.bayern.de
Telefoon: +49 81619323304
Fax: +49 81619323314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebäudeautomation

Referentienummer: 19E0827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45216200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Maßnahme umfasst die Planung und Errichtung der Gebäudeautomation für die Steuerung, Regelung und Überwachung der haustechnischen Anlagen der Gewerke Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Elektrotechnik nach den Vorgaben des Allgemeinen Umdrucks 173 (HBGA 3.0) und die Integration in die bestehende zentrale Leittechnik sowie die damit unmittelbar notwendigen Dienstleistungen und Erweiterungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 387 587.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21H
Voornaamste plaats van uitvoering:

85579 Neubiberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Maßnahme umfasst die Planung und Errichtung der Gebäudeautomation für die Steuerung, Regelung und Überwachung der haustechnischen Anlagen der Gewerke Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Elektrotechnik nach den Vorgaben des Allgemeinen Umdrucks 173 (HBGA 3.0) und die Integration in die bestehende zentrale Leittechnik sowie die damit unmittelbar notwendigen Dienstleistungen und Erweiterungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-267191
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19E0827
Benaming:

Gebäudeautomation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kieback Peter GmbH & Co. KG
Plaats: Martinsried
NUTS-code: DE21H
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 387 587.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Plaats: Bonn
Postcode: 53113
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatliches Bauamt Freising
Postadres: Am Staudengarten 2a
Plaats: Freising
Postcode: 85354
Land: Duitsland
Telefoon: +49 8161932-3304
Fax: +49 8161932-3314
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019