Werken - 384320-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Uppsala: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384320

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uppsala kommun
212000-3005
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Zweden
Contactpersoon: Mikael Nilsson
Telefoon: +46 187271082
E-mail: mikael.nilsson2@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsala Sportfastigheter
556911-0744
Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Salagatan 18 A
Uppsala
753 30
Zweden
Contactpersoon: Bengt Melin
E-mail: bengt.melin@ramboll.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sportfastigheter.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Uppsala Vatten och Avfall AB Rapsgatan 7
Uppsala
754 50
Zweden
Contactpersoon: Marianne Tyvander
E-mail: marianne.tyvander@uppsalavatten.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uppsalavatten.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsalahem Aktiebolag
556137-3589
Uppsalahem Aktiebolag S:t Persgatan 28
Uppsala
753 29
Zweden
Contactpersoon: Annelie Aalto
E-mail: annelie.aalto@uppsalahem.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uppsalahem.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom B:s verksamhetsområden. Ramavtalet avser mark- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde på 7 Mkr och uppåt. För mindre arbeten har B andra avtal.

Exempel på arbeten är: Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av gator, VA, parker, torg, lekplatser etc. Arbeten kan avse både skede 1 och skede 2. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov.

Frågor besvaras inte under perioden 22 december 2018 till 6 januari 2019 pga. ledighet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45100000
45110000
45200000
45210000
45220000
45230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom B:s verksamhetsområden. Ramavtalet avser mark- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde på 7 Mkr och uppåt. För mindre arbeten har B andra avtal.

Exempel på arbeten är: Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av gator, VA, parker, torg, lekplatser etc. Arbeten kan avse både skede 1 och skede 2. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov.

Frågor besvaras inte under perioden 22 december 2018 till 6 januari 2019 pga. ledighet.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Förlängningsoption 1+1+1 år.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-549560
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Zweden
Telefoon: +46 184316300
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019