Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 384328-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Rueil-Malmaison: Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen

2019/S 156-384328

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autoroutes du Sud de la France (ASF)
Postadres: 12 rue Louis Blériot – CS 30035
Plaats: Rueil-Malmaison Cedex
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92506
Land: Frankrijk
E-mail: ao.doie@vinci-autoroutes.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vinci-aurotoroutes.com
Adres van het kopersprofiel: https://consultations-asf.omnikles.com
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Concessionnaire autoroutier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autoroute A61 — entretien des chaussées — diffuseur de Bram nº 22 PR 301,565

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233210 Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 649 921.75 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113610 Bitumen
14212000 Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11 Aude

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082475

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Autoroute A61 — entretien des chaussées — diffuseur de Bram nº 22 PR 301,565

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MALET S.A. Grands Chantiers
Postadres: 30 avenue de Larrieu
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31081
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées SAS
Postadres: ZI de Vic — 1 rue de la Production — BP 12142
Plaats: Castanet Tolosan
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31321
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 649 921.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019