Werken - 384328-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Rueil-Malmaison: Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen

2019/S 156-384328

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autoroutes du Sud de la France (ASF)
Postadres: 12 rue Louis Blériot – CS 30035
Plaats: Rueil-Malmaison Cedex
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92506
Land: Frankrijk
E-mail: ao.doie@vinci-autoroutes.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vinci-aurotoroutes.com
Adres van het kopersprofiel: https://consultations-asf.omnikles.com
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Concessionnaire autoroutier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autoroute A61 — entretien des chaussées — diffuseur de Bram nº 22 PR 301,565

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233210 Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 649 921.75 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113610 Bitumen
14212000 Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11 Aude

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082475

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Autoroute A61 — entretien des chaussées — diffuseur de Bram nº 22 PR 301,565

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MALET S.A. Grands Chantiers
Postadres: 30 avenue de Larrieu
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31081
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jean Lefèbvre Midi-Pyrénées SAS
Postadres: ZI de Vic — 1 rue de la Production — BP 12142
Plaats: Castanet Tolosan
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31321
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 649 921.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019