Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 384365-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Düsseldorf: Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

2019/S 156-384365

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rohbauarbeiten U81 Freiligrathplatz – Flughafen Terminal
Plaats: Düsseldorf
NUTS-code: DEA11
Postcode: 40200
Land: Duitsland
Contactpersoon: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.duesseldorf.de/vergabe.html

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rohbauarbeiten U81 Freiligrathplatz – Flughafen Terminal

Referentienummer: 2019/S 114-280849
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rohbauarbeiten U81 Freiligrathplatz – Flughafen Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019