Werken - 384368-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Autoclaven

2019/S 156-384368

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Max-Planck-Gesellschaft, GV-Bauabteilung
Postadres: Hofgartenstraße 8
Plaats: München
NUTS-code: DE212
Postcode: 80539
Land: Duitsland
Contactpersoon: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. – Sachgebiet Vergabemanagement
E-mail: bieterfragen@gv.mpg.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mpg.de

Adres van het kopersprofiel: https://portal.deutsche-evergabe.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Grundlagenforschung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MPI für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg – Neubau Bauteile 12, 13.2 und 19 – Autoklaven

Referentienummer: Z.IMMU.A.000316.410.4.VOB.1774
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191110
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE131

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-217594

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

MPI für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg – Neubau Bauteile 12, 13.2 und 19 – Autoklaven

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Holzner GmbH
Plaats: Nußloch
NUTS-code: DE1
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019