Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384381-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Kassel: Bouwen van hoofdweg

2019/S 156-384381

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel
Postadres: Untere Königsstraße 95
Plaats: Kassel
NUTS-code: DE731
Postcode: 34117
Land: Duitsland
E-mail: vergabe.kassel@mobil.hessen.de
Telefoon: +49 561 / 7667-0
Fax: +49 561/7667-151

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.hessen.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.hessen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßen- und Brückenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstelle, BW 3

Referentienummer: VG-0522-2019-0093
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233124
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstelle, BW 3.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE734
Voornaamste plaats van uitvoering:

B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstelle, BW 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

– 9 300 m3 Oberboden abtragen und lagern,

– 25 000 m3 Bodenbewegungen,

– 3 700 m3 Baugruben herstellen,

– 1 500 m3 Bauwerkshinterfüllung,

– 2 500 m3 Steiniges Material liefern und einbauen,

– 1 100 m3 Beton liefern und einbauen,

– 175 t Baustahl einbauen,

– 2 000 m2 Asphaltarbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-281343
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstelle, BW 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BG: Fritz Spieker GmbH & Co. KG/GfV Gesellschaft für Verkehrswegebau mbH
Postadres: August-Hanken-Straße 33-37
Plaats: Oldenburg
NUTS-code: DE94D
Postcode: 26125
Land: Duitsland
E-mail: oldenburg@fritz-spieker.de
Telefoon: +49 441/340980
Fax: +49 441/3409830
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GfV Gesellschaft für Verkehrswegebau mbH
Plaats: Warburg
NUTS-code: DEA44
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim RP Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstraße 1-3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale
Postadres: Wilhelmstraße 10
Plaats: Wiesbaden
Postcode: 65185
Land: Duitsland
E-mail: post@mobil.hessen.de
Telefoon: +49 611 / 366-0
Fax: +49 611 / 366-3435
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019