Werken - 384385-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Schwäbisch-Hall: Bouwtimmerwerk

2019/S 156-384385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diakonie-Klinikum Schwäbisch-Hall gGmbH
Postadres: Diakoniestr. 10
Plaats: Schwäbisch-Hall
NUTS-code: DE11A Schwäbisch Hall
Postcode: 74523
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@temak.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-TEMAK-2019-0019
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau NFD-Container – Festeinbauten u. Modulsystem

Referentienummer: X-TEMAK-2019-0019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421000 Bouwtimmerwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 9 126.63 EUR / Hoogste offerte: 84 981.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Festeinbau.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11A Schwäbisch Hall
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulsyst.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
39151300 Modulair meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11A Schwäbisch Hall

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 074-174374

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Festeinbau.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Creative Inneneinrichtungen
Postadres: Im Eichwald 1
Plaats: Dornburg
NUTS-code: DE723 Limburg-Weilburg
Postcode: 65599
Land: Duitsland
E-mail: simone.kegler@staudt-creativ.de
Telefoon: +49 643691510
Fax: +49 6436915122
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 9 356.31 EUR / Hoogste offerte: 60 542.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Modulsyst.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MetzMedic GmbH
Postadres: Bargloyer Weg 14
Plaats: Wildeshausen
NUTS-code: DE94D Oldenburg, Landkreis
Postcode: 27793
Land: Duitsland
E-mail: a.janowitz@metzmedic.com
Telefoon: +49 4431-7483350
Fax: +49 4431-7483395
Internetadres: www.metzmedic.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 9 126.63 EUR / Hoogste offerte: 24 439.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019