Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 384388-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Paderborn: Aanbrengen van brandwering

2019/S 156-384388

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Paderborn
Nationaal identificatienummer: DEA47
Postadres: Pontanusstraße 55
Plaats: Paderborn
NUTS-code: DEA47
Postcode: 33102
Land: Duitsland
Contactpersoon: Stadt Paderborn – Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@paderborn.de
Telefoon: +49 5251881440
Fax: +49 5251882060

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.paderborn.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanierung und Erweiterung GV Bonhoeffer und Heinrich; Brandschutzarbeiten

Referentienummer: 9186
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45343100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 63 704.44 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA47

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-223917

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sanierung und Erweiterung GV Bonhoeffer und Heinrich; Brandschutzarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Martin Czarnowsky Isoliertechnik
Postadres: Carl-Zeiss-Straße 50
Plaats: Gütersloh
NUTS-code: DEA42
Postcode: 33334
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 704.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019