Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 384390-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Andernach: Bouwsteigers

2019/S 156-384390

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeskrankenhaus (AöR)
Postadres: Vulkanstraße 58
Plaats: Andernach
NUTS-code: DEB17 Mayen-Koblenz
Postcode: 56626
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ilona Krauß
E-mail: i.krauss@landeskrankenhaus.de
Telefoon: +49 6753-91014934
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.landeskrankenhaus.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klinik Viktoriatsift, Bad Kreuznach – Umstrukturierung Cecilienhaus: Gerüstbauarbeiten

Referentienummer: 2019/S 060-137893
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44212310 Bouwsteigers
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 95 029.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB14 Bad Kreuznach

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B 2.304
Benaming:

Gerüstbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hanisch Gerüstbau GmbH
Postadres: Im Langental 12
Plaats: NK-Wellesweiler
NUTS-code: DEC03 Neunkirchen
Postcode: 66539
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 029.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019