Werken - 384416-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mannheim: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384416

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH
Postadres: Max-Born-Straße 28
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE126
Postcode: 68169
Land: Duitsland
E-mail: melanie.wipfler@dreso.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tender24.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kommunale GmbH
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Abfallbeseitigung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Baucontainer, Bürocontainer

Referentienummer: 4901-003-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Baucontainer, Bürocontainer als Provisorium während Baumaßnahme.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE126
NUTS-code: DE126
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Morchhof

68199 Mannheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bürocontainer zur provisorischen Unterbringung der Mitarbeiterbüros während der Bauphase des Neubaus des Betriebshofs der ABG.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Siehe Vergabeunterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-233322
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Baucontainer, Bürocontainer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Optirent Mobilraum-Mietservice GmbH
Postadres: Zum Mietpark 1
Plaats: Bergneustadt
NUTS-code: DEA2A
Postcode: 51702
Land: Duitsland
E-mail: demmer@optirent.de
Telefoon: +49 2261911960
Fax: +49 22619119644
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karslruhe
Plaats: Karlsruhe
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019