Werken - 384423-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Perstorp: Bouwen van woningen

2019/S 156-384423

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perstorp Bostäder AB
Nationaal identificatienummer: 556072-8213
Postadres: Torggatan 3
Plaats: Perstorp
NUTS-code: SE224
Postcode: 284 31
Land: Zweden
Contactpersoon: Håkan Wedeby
E-mail: hakan.wedeby@perstorp.se
Telefoon: +46 43539405

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.perstorp.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Byggprojekt Strategiskt Partnering Perstorp 2019-2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Perstorps Kommun avser med denna upphandling anskaffa resurser för byggverksamhet som ska genomföras, som entreprenad i utökad samverkan (partnering). Projekten kan vara både nyproduktion och ändring av kommunens befintliga byggnader som huvudsakligen utgörs av bostäder, skolor, daghem, äldreboenden m.m.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211300
45214210
45215222
45262690
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perstorps Kommun avser med denna upphandling anskaffa resurser för byggverksamhet som ska genomföras, som entreprenad i utökad samverkan (partnering). Projekten kan vara både nyproduktion och ändring av kommunens befintliga byggnader som huvudsakligen utgörs av bostäder, skolor, daghem, äldreboenden m.m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-113816
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Byggprojekt Strategiskt Partnering Perstorp 2019-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAB Byggtänst
Nationaal identificatienummer: 556608-9669
Postadres: Bronsgatan 4
Plaats: Åstorp
NUTS-code: SE224
Postcode: 265 22
Land: Zweden
E-mail: rickard.svensson@babbygg.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Byggprojekt Strategiskt Partnering Perstorp 2019-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Einar Dahl Byggnads AB
Nationaal identificatienummer: 556163-7496
Postadres: Storgatan 30
Plaats: Ljungbyhed
NUTS-code: SE224
Postcode: 264 25
Land: Zweden
E-mail: ac@einardahlsbygg.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Byggprojekt Strategiskt Partnering Perstorp 2019-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HA Bygg
Nationaal identificatienummer: 556251-2037
Postadres: Brännerigatan 1b
Plaats: Höganäs
NUTS-code: SE224
Postcode: 256 37
Land: Zweden
E-mail: zacharias.fernebring@habygg.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Byggprojekt Strategiskt Partnering Perstorp 2019-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NCC Construction Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556613-4929
Postadres: FE 610
Plaats: Strömsund
NUTS-code: SE224
Postcode: 833 85
Land: Zweden
E-mail: jens.agren@ncc.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Byggprojekt Strategiskt Partnering Perstorp 2019-2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skanska Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556033-9086
Postadres: Box 13097
Plaats: Helsingborg
NUTS-code: SE224
Postcode: 250 13
Land: Zweden
E-mail: johan.gerstner@skanska.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadres: Kalendegatan 6
Plaats: Malmö
Postcode: 211 35
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefoon: +46 40353500
Fax: +46 40972490

Internetadres: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019