Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 384492-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384492

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-338879)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: 308/2019/PN/DZP
Postadres: ul. Oczapowskiego 2
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622
Postcode: 10-719
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 305, 10-719 Olsztyn
E-mail: zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl
Telefoon: +48 895245239
Fax: +48 895233472

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uwm.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

Referentienummer: 308/2019/PN/DZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-338879

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2
In plaats van:

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia w wysokości: 5 % ceny brutto oferty,przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji robót (w układzie miesięcznym) wraz z podaniem: zakresu robót (elementów zakończonych), terminu wykonania robót oraz ich ceny. Harmonogram musi uwzględniać postanowienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy zaś wartość robót wykonanych w ostatnim etapie nie może być niższa niż 10 % ceny ryczałtowej (ofertowej).

5. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 000 000 PLN.

Te lezen:

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia w wysokości: 5 % ceny brutto oferty, przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji robót (w układzie miesięcznym) wraz z podaniem: zakresu robót (elementów zakończonych), terminu wykonania robót oraz ich ceny. Harmonogram musi uwzględniać postanowienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy zaś wartość robót wykonanych w ostatnim etapie nie może być niższa niż 10 % ceny ryczałtowej (ofertowej).

5. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 000 000 PLN.

6. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego uproszczonego wersji papierowej oraz kosztorysu szczegółowego (pełnego) w wersji elektronicznej (ATH) na wskazaną w ofercie kwotę.

Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

2. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.2. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.3. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.4. W celu potwierdzenia, spełnienia przez oferowane dostawy oraz roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony w wersji papierowej i oraz kosztorys szczegółowy (pełny) w wersji elektronicznej (ATH) na wskazaną w ofercie kwotę;

3.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.).

4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

Te lezen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.2. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.3. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.).

4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: