Werken - 384495-2019

14/08/2019    S156

België-Elsene: Bouwen van gebouwen

2019/S 156-384495

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-317988)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Nationaal identificatienummer: 0427.273.221_510261
Postadres: Zomerstraat 73
Plaats: Elsene
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Didier Dupont
E-mail: p0030.malherbe@wffl.be
Telefoon: +32 25043199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.woningfonds.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346723

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwen van 3 woongebouwen met 93 appartementen en 57 ondergrondse parkeerplaatsen op het terrein gelegen op de hoek van de François Malherbelaan, de Birminghamstraat en de James Ensorstraat te 1070 Brussel

Referentienummer: fonds.brussels-2018028PP-P0030-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige aanneming omvat de werken zoals bepaald in deel twee van onderhavig bijzonder bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-317988

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Toevoeging van bijlage 13.