Werken - 384495-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Elsene: Bouwen van gebouwen

2019/S 156-384495

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-317988)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
0427.273.221_510261
Zomerstraat 73
Elsene
1050
België
Contactpersoon: Didier Dupont
Telefoon: +32 25043199
E-mail: p0030.malherbe@wffl.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.woningfonds.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346723

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwen van 3 woongebouwen met 93 appartementen en 57 ondergrondse parkeerplaatsen op het terrein gelegen op de hoek van de François Malherbelaan, de Birminghamstraat en de James Ensorstraat te 1070 Brussel

Referentienummer: fonds.brussels-2018028PP-P0030-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige aanneming omvat de werken zoals bepaald in deel twee van onderhavig bijzonder bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-317988

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Toevoeging van bijlage 13.