Werken - 384506-2019

14/08/2019    S156

Polen-Poznań: Revisie- en opknapwerkzaamheden

2019/S 156-384506

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-270820)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Poznań
Postadres: pl. Kolegiacki 17
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-841
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Abramczyk
E-mail: zp@um.poznan.pl
Telefoon: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.poznan.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postadres: ul. Wieniawskiego 1
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-712
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Abramczyk
E-mail: zp@um.poznan.pl
Telefoon: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.poznan.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”

Referentienummer: ZOU-XII.271.82.2019.MA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-270820

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: