Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384509-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Liberec: Vernieuwen van rijbaanwegdek

2019/S 156-384509

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 027-059076)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liberecký kraj
Nationaal identificatienummer: 70891508
Postadres: U Jezu 642/2a
Plaats: Liberec 2
NUTS-code: CZ051
Postcode: 461 80
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Vladimíra Semerádová
E-mail: vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Město Zákupy
Nationaal identificatienummer: 00261114
Postadres: Borská 5
Plaats: Zákupy
NUTS-code: CZ051
Postcode: 471 23
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Radek Lípa
E-mail: starosta@mesto-zakupy.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zakupy.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Severozápadní obchvat města Zákupy

Referentienummer: ZZVZ/0143/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233223
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy

Investorem akce A je Liberecký kraj.

Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí.

Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení

Investorem akce B je Město Zákupy.

Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-059076

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.