Werken - 384514-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Augsburg: Bouwwerkzaamheden aan kasteel

2019/S 156-384514

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 152-374066)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Augsburg
Postadres: Stenglinstr. 2
Plaats: Augsburg
NUTS-code: DE271
Postcode: 86156
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@uk-augsburg.de
Telefoon: +49 8214004280
Fax: +49 8214003300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uk-augsburg.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.staatsanzeiger-eservices.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2012/01-10 4. BA — Erweiterung West, LV 375 Schließanlage

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212354
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Leistungsbeschreibung beinhaltet die Komponenten für die Erweiterung einer bestehenden elektronischen Schließanlage für einen Erweiterungsbau des Universitätsklinikums in Augsburg.

Hauptmassen:

— 250 St.Transponder,

— 200 St. Digitale Zylinder,

— 480 St.Smart Handles,

— 50 St.Smart Relais,

— 250 St. Mechanische Halbzylinder.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 152-374066

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: