Werken - 384517-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Sainte-Clotilde: Wegwerkzaamheden

2019/S 156-384517

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 152-374025)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil régional de la Réunion
Postadres: Hôtel de Région Pierre Lagourgue — avenue René Cassin Moufia
Plaats: Sainte-Clotilde
NUTS-code: FRY40
Postcode: 97490
Land: Frankrijk
E-mail: marches@cr-reunion.fr
Telefoon: +262 487000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marches-publics.regionreunion.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre à bons de commande — RN1005 — secteur Ilet Furcy — commune de Saint-Louis — travaux d'urgence

Referentienummer: 20190040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de réparation d'urgence sur la RN 1005 secteur Ilet à Furcy sur la commune de Saint-Louis. Le marché fera l'objet de bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 5 500 000 EUR HT.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 152-374025

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Durée du marché
In plaats van:

Durée en mois: 48.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

Te lezen:

Durée en mois: 12.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui.

Nombre de reconductions: 3 de manière tacite.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: