Werken - 384522-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Vöhringen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384522

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 145-356012)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Vöhringen
Postadres: Sulzer Straße 8
Plaats: Vöhringen
NUTS-code: DE135 Rottweil
Postcode: 72189
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kämmerei
E-mail: maike.haug@voehringen-bw.de
Telefoon: +49 74549583-23
Fax: +49 74549583-37
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.voehringen-bw.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Mehrzweckhalle Vöhringen – Küchentechnische Ausstattung

Referentienummer: GVOE-2019-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Mehrzweckhalle Vöhringen – Küchentechnische Ausstattung.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 145-356012

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Die Angebotsfrist wird auf Antrag eines Teilnehmers verlängert. Schlusstermin für den Eingang der Angebote wird nun Montag, der 19.8.2019 um 14:00 Uhr sein. An diesem Termin wird auch die Öffnung der Angebote stattfinden.