Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 384522-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Vöhringen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384522

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 145-356012)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Vöhringen
Postadres: Sulzer Straße 8
Plaats: Vöhringen
NUTS-code: DE135 Rottweil
Postcode: 72189
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kämmerei
E-mail: maike.haug@voehringen-bw.de
Telefoon: +49 74549583-23
Fax: +49 74549583-37
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.voehringen-bw.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Mehrzweckhalle Vöhringen – Küchentechnische Ausstattung

Referentienummer: GVOE-2019-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 145-356012

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Die Angebotsfrist wird auf Antrag eines Teilnehmers verlängert. Schlusstermin für den Eingang der Angebote wird nun Montag, der 19.8.2019 um 14:00 Uhr sein. An diesem Termin wird auch die Öffnung der Angebote stattfinden.