Werken - 384541-2019

14/08/2019    S156    Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Duitsland-Leipzig: Bouwwerkzaamheden voor universiteit

2019/S 156-384541

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig II
Postadres: Tieckstraße 2
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED51
Postcode: 04275
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 3412175-322
Fax: +49 3514510997-100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sib.sachsen.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

18O70216 Freianlagen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

18O70216 Freianlagen

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universität Leipzig

Liebigstraße 27

04103 Leipzig

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Freianlagen.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 11
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

563 /201676

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 219-500983

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 18O70216
Benaming:

Freianlagen

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
09/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Strabag AG, Direktion Sachsen Bereich Nordsachsen
Postadres: Zur SChafshöhe 4
Plaats: Schkeuditz OT Hayna
NUTS-code: DED53
Postcode: 04435
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 525 280.23 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1.Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 3419773800
Fax: +49 3419771049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig II
Plaats: Leipzig
Postcode: 04275
Land: Duitsland
E-mail: poststelle-L2@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 34121750
Fax: +49 3514510997-100

Internetadres: www.sib.sachsen.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45214400
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universität Leipzig

Liebigstraße 27

04103 Leipzig

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Freianlagen

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 11
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 525 280.23 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Strabag AG, Direktion Sachsen Bereich Nordsachsen
Postadres: Zur Schafshöhe 4
Plaats: Schkeuditz OT Hayna
NUTS-code: DED53
Postcode: 04435
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Zulage Entsorgung Bauschutt, Liefern und Setzen einer Abdeckplatte für Schacht, Reparatur Asbestzementtrinkwasserleitung, Handschachtung

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Die Notwendigkeit der Arbeiten wurde in der Bauphase erst ersichtlich.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 525 280.23 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 544 999.66 EUR