Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 384552-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Stuttgart: Ruwbouw

2019/S 156-384552

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Deutsche Bahn AG
Nationaal identificatienummer: DE11
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG — Beschaffung Infrastruktur FS.EI 3
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 69-265-21939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21,PFA 1.1: Folgemaßnahme S21 — Verlegung Haltestelle Staatsgalerie Teil 2: AVL 003

Referentienummer: 2018/S 165-377465
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

S21,PFA 1.1: Folgemaßnahme S21 — Verlegung Haltestelle Staatsgalerie Teil 2

II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/02/2018
Einde: 28/02/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 124-303970

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 18FEI35175
Benaming:

S21,PFA 1.1: Folgemaßnahme S21 — Verlegung Haltestelle Staatsgalerie Teil 2

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Während der Bauzeit ist es im Gutachten „FLS_Stellungnahme_Beweissicherung“ von der Stadt Stuttgart angefordert, dass das Projekt Unterstützung Maßnahmen für den FLS installiert, wie im Vorkonzept „190701_ Vorkonzept temporäre Unterstützung_Ferdinand-Leitner-Steg“ vorgestellt ist. Diese Anordnung ist für die installieren und Baumaßnahmen Arbeit.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 29/07/2019
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Ed. Züblin AG
Postadres: Albstadtweg 1-5
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70567
Land: Duitsland
E-mail: info@zueblin.de
Telefoon: +49 71178830
Fax: +49 7117883390
Internetadres: www.zueblin.de
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Bei den o.g. Leistungen handelt es sich um zusätzliche Leistungen, welche nötig sind, um das installieren und Baumaßnahmen für die Unterstützungsmaßnahmen am Ferdinand-Leitner-Steg (FLS) auf Basis AvL001 (Ausführungsplanung), für das Projekt. Eine Vergabe an einen weiteren/anderen AN ist nicht zweckmäßig, da ein unmittelbarer Zusammenhang mit der vom ANBau zu erbringenden Leistung.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 36 785 218.19 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 36 785 219.19 EUR