Leveringen - 384582-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Helsinki: Software en informatiesystemen

2019/S 156-384582

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Nationaal identificatienummer: 2574261-7
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://valtori.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiililaitteiden ja työasemien etähallintaratkaisu ja siihen liittyvät palvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on suunnittelemassa mobiililaitteiden ja työasemien etähallintaratkaisun ja siihen liittyvien palveluiden kilpailutusta. Hankinnan kohteena on mobiililaitteiden etähallintaratkaisu, sen käyttöönotto- ja toimitusprojekti sekä ratkaisun tekninen tuki ja sovellusylläpito. Ratkaisua on tarkoitus käyttää pienemmässä mittakaavassa myös työasemien etähallintaan. Ratkaisu on tarkoitus sijoittaa Valtorin konesaliin (on-premises). Alustavan arvion mukaan etähallintaratkaisun hallinnan piiriin on tulossa n. 33 000 päätelaitetta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000
72261000
72268000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alustavan suunnitelman mukaan hankintailmoitus julkaistaan syksyllä 2019.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitus toimii kutsuna markkinakartoitukseen, jossa hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan pe 30.8.2019 klo 12:00 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: Valtori - etähallinta, vuoropuhelu. Ilmoittakaa viestissä myös edustamanne teknologia/ratkaisu ja mahdolliset referenssiprojektit/asiakkaat.

Tekninen vuoropuhelu järjestetään kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa (mahdollisuus kommentoida alustavaa tarjouspyynnön luonnosmateriaalia). Kaikkiin ilmoittautuneisiin tullaan olemaan yhteydessä. Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019